Forsiden

Høringssvar fra Vestnes kommune

Dato: 08.07.2021

Forslag til endring i Pasientjournalloven m.v

Vestnes kommune støtter seg til KS sitt høyringssvar (sjå vedlegg).

Forslaget innebærer vide fullmakter for Helse- og omsorgsdepartementet til å kunne pålegge kommunene å ta i bruk og plikte å betale for nasjonale ehelse-løsninger, uavhengig av om løsningene er i bruk i kommunene eller ikke.

Forslaget har etter KS vurdering stor prinsipiell betydning, og innebærer et systemskifte som introduserer en ny form for øremerking av kommunenes frie inntekter. Konsekvensene kan være betydelige, og forslaget kan skape presedens også for andre sektorer.

Med venleg helsing

Elly Slettvoll

Konst. kommunalsjef

Helse og omsorg

Vestnes kommune

Vedlegg