Forsiden

Høringssvar fra Røros Kommune

Dato: 06.08.2021

Høringssvar fra Røros Kommune – endringer i pasientjournalloven

Viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT – standardforskrift – Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18.08.2021.

Forslaget har utgangspunkt i St. meld 6 (+2020-2021) og Ints. 59 S (2020-2021) om tilbaketrekking av e- helseloven. Lovendringen foreslår og gi staten meget vid fullmakt til å pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e- helseløsninger og plikt til å betale også for disse, og hjemmel til å fastsette størrelse på betalingen, selv om kommunen ikke bruker alle løsningene.

Helse og omsorgsdepartementet foreslår endringer i pasientjournalen §§ 8 og 21. Videre foreslår departementet endringer i forskrift om IKT – standarder i helse og omsorgstjenestene med nye §§ 9 til 19.

Røros kommune er enig i at det er sterkt behov for samhandling på e-helseområdet, og at nasjonale e- helseløsninger må styrkes og utvikles.

Røros Kommune på lik linje med KS er uenig i de tiltak og virkemidler som foreslås. Røros Kommune støtter KS sitt høringssvar (ref.19/02424-21) datert 01.07.2021, med følgende punkter oppsummert.

Ref. KS sine Hovedpunkter:

1. Staten har et samlet finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv nasjonal e- helse-infrastruktur som de nasjonale e- helseløsningene er.

2. Staten sitt forslag griper direkte inn i det kommunale selvstyret ved at departementet gis anledning til å prioritere bruk av kommunens frie inntekter på kommunestyrets vegne. mm

3. Stiller oss kritisk til at staten gjennom forskrift kan pålegge kommunen å betale for kostnadsøkningen til drift og forvaltning av statlige e-Helseløsninger. mm.

4. Lovforslaget legger for vide fullmakter til departementet og staten uten at kommunen er sikret reell innflytelse på utvikling, implementering av løsninger eller kostnader.

5. Røros Kommune støtter KS sitt forslag om at stortinget gjennom lov bør ramme inn ordningen gjennom å fastsette prinsippene for evt. medfinansiering fra kommunen. mm

6. Røros Kommune støtter KS sitt forslag om at det legges opp til en modell om at kommunen betaler for det de faktisk bruker, og som har nytte og påvirke utviklingen.

7. Røros Kommune støtter KS i at det er betenkelig at det er lagt opp til at kommunen skal også betale for tjenester vi selv ikke har mulighet til ¨å buker eller er målgrupper for og ikke til nytte for kommunen. Det vil innebære en direkte merkostnad for kommunen. mm

8. Røros Kommune støtter KS i at innføring og bruk av nasjonale tjenester må legge frivillighet til grunn og at staten ikke kan pålegge kommunen dette. Kommunen er opptatt av god funksjonalitet som er tilpasset som bidrar til økt kvalitet og effektivitet i tjenesten.

9. Røros Kommune støtter KS i punkt 9 tomt punkt 11 i sitt høringssvar.

Høringsprosessen for lovendringen og som vil gi en betydelig økonomisk konsekvens for kommunen, har meget kort tidsfrist og at den også kom i avvikling av sommerferie både politisk og administrativt er uheldig.

Med bakgrunn i ovennevnte støtter Røros Kommune KS sitt høringssvar; ref. 19/02424-21 datert 01.07.21

Kommunalsjef Siv Tamlag, Røros Kommune

Vedlegg