Forsiden

Høringssvar fra Abelia

Dato: 12.08.2021

Høring – forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften

Vi viser til høringsbrev og takker for muligheten til å gi synspunkter på forslaget.

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 2600 medlemsbedrifter med mer enn 55.000 ansatte over hele landet. Våre medlemmer dekker ulike bransjer som IKT/medtech, undervisning, forskning, næringsklynger, rådgivning, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. I sum spiller disse virksomhetene sentrale roller for innovasjon og for videreutvikling av helse- og omsorgstjenesten.

Det fremgår av høringsnotatet at forslaget følger opp Meld. St. 6 (2020-2021) og Innst. 59 S (2020-2021) om tilbaketrekking av e-helseloven. I forrige runde hadde Abelia flere kritiske kommentarer til forslaget til e-helselov. Vi mente at det opprinnelige lovforslaget var svakt begrunnet og vi var bekymret for at forslaget kunne medføre negative konsekvenser for innovasjon, konkurranse i markedet og derigjennom være hemmende for å lykkes med omstilling i helsetjenesten.

Vi ser at de endringer som nå foreslås er langt mindre inngripende enn før, hvilket er bra. Forslaget synes avgrenset til å omfatte de nasjonale løsningene for e-resept, nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert grunndata. Likevel, det kan fortsatt stilles spørsmål ved nødvendigheten av å lovfeste de nasjonale fellesløsningene og om hvorvidt intensjonen bak kunne vært oppnådd på annet vis. Bruk av pålegg bør alltid veies opp mot alternative tilnærminger. Dessuten vil flere av de tjenestene som det her er snakk om lett kunne bli økonomisk aktivitet og underlagt støttereglene.

E-helse og helseteknologi er i en rivende utvikling, og mye av innovasjonen oppstår nettopp nedenfra og utenfra. Det viktige fra et myndighetsperspektiv, vil være å sikre klare prinsipper kombinert med krav slik at data skal kunne flyte mellom systemer og løsninger, ikke å bestemme hvilke konkrete systemer som skal brukes.

Det følger av dette at det å fastsette standarder er en viktig myndighetsoppgave og et betydningsfullt virkemiddel for å legge til rette for digital innovasjon. Samhandling skapes ved at ulike systemer deler informasjon med hverandre på et standardisert vis. Det offentlige må legge til rette for at systemene kan integrere og dele informasjon. Myndighetene kan for eksempel stille krav til at systemer som innføres skal ha åpne standarder, at de skal kan fungere med andre systemer eller legge til rette for bruk av såkalte åpne API (programmeringsgrensesnitt). Så langt har myndighetene ikke utnyttet de ulike mulighetene som ligger i å stille krav til markedet.

Valg av finansieringsmodeller

Forslaget om innføring av finansieringsordninger for medfinansiering av etablerte nasjonale e-helsetjenester vil påvirke kommunenes investeringsmuligheter- og vilje. Vi registrerer bl.a. at KS er negativ til forslaget. Vi savner en analyse av hvilke konsekvenser det vil få for konkurranse og innovasjon i leverandørmarkedet. Abelia anbefaler at finansieringsansvaret for statlige løsninger fortsatt finansieres av staten.

Behovet for å stimulere næringsutvikling og innovasjon

Helse er Norges største sektor, og er blant sektorene med aller størst behov for omstilling og innovasjon. Det er bred enighet om at det økende presset på helse- og omsorgstjenesten ikke kan løses gjennom stadig økende bevilgninger, men gjennom å se på hvordan oppgavene kan løses på nye og bedre måter. Digitale prosesser og innovasjon vil stå i sentrum for de fleste områder av fremtidens helsetjeneste, og det bør også tydeliggjøres mål som bidrar til at teknologi leder til mindre arbeidskraftkrevende tjenester.

Gjennom de siste årene er det også etablert selvstendige politiske målsetninger om å utnytte omstillingen av helsetjenesten til samtidig å utvikle en globalt konkurransedyktig helsenæring i Norge, herunder utvikle et mangfoldig marked for e-helse og helseteknologi. Stortinget har fastslått at nasjonale tiltak på e-helseområdet skal bidra til å sikre effektiv konkurranse og innovasjon i leverandørindustrien for e-helseløsninger.