Forsiden

Høringssvar fra Stad kommune

Dato: 09.08.2021

Stad kommune sluttar seg til KS sitt høyringssvar datert 01.07.21.

Vi er samde i at det er behov for sterkare samhandling på e-helseområdet og dei nasjonale e-helseløysingane må styrkast og vidareutviklast, men vi støttar ikkje staten sine verkemiddel som kjem fram i høyringa.

Helse og omsorgsdepartementet vil med forslaget få vide fullmakter som igjen kan føre til pålegg for kommuane og ta i bruk - og måtte betale for - nasjonale e-helseløysingar, uavhengig av om løysinga er i bruk i kommunen eller ikkje.

Vedlagt KS sitt høyringssvar.

Vennleg helsing

Barbro Longva

Kommunalsjef for Helse og omsorg

Vedlegg