Forsiden

Høringssvar fra Namsos kommune

Dato: 05.08.2021

Høringssvar fra Namsos kommune - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT standardforskriften

Regjeringen ved Helse og omsorgsdepartementet har ved inngangen til sommerferien sendt ut på høring et forslag til endringer i lov- og forskrifter som berører og omhandler nasjonale digitale løsninger innenfor helse og omsorgstjenester samt finansiering og kostnadsfordeling for bruken av disse.

Innledningsvis beklager Namsos kommune at høringen utsendes på et tidspunkt hvor ferieavvikling er igangsatt og de lokaldemokratiske råd og utvalg har opphold i sine møtekalendre. Det innebærer at medvirkning og involvering fra folkevalgte i kommunene svekkes og at høringssvar ikke blir gitt eller at flere kommuner gjør som Namsos og skriver en administrativ uttalelse i saken.
Konsekvensen blir en svekkelse av folkestyre og lokaldemokratiet.

Kommunedirektøren viser til at Kommunesektorens organisasjon (KS) har utformet et omfattende og grundig høringssvar i denne saken.

Vi vil derfor fra vår side vise til dette og sender det som Namsos kommune sitt høringssvar i saken.

Vedlegg