Forsiden

Høringssvar fra Alver kommune

Dato: 17.08.2021

Alver kommune viser til Høring: Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger publisert 15. juni 2021 med frist for høyringssvar 18. august 2021.

Alver kommune meiner det er sterkt kritikkverdig at høyringsprosessen for lovendringar med betydelege økonomiske og prinsipielle konsekvensar for kommunane - blir gjennomførte med så korte tidsfristar, i den politiske sommarferien til kommunane.

Alver kommune viser til høyringssvaret som er sendt frå KS den 1. juli 2021 med referanse 19/02424-21. Alver kommune støttar i sin heilskap KS sitt høyringssvar i saka.

Vedlegg