Forsiden

Høringssvar fra Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommuner, og Fosen helse IKS

Dato: 17.08.2021

Støtte til KS høringssvar

Indre Fosen, Ørland og Åfjord og deres felles utviklings- og driftsorganisasjon Fosen helse interkommunalt selskap slutter seg til høringssvaret fra KS.

Vi anser det som svært utfordrende og helt urimelig at kommuner skal betale på statlige system som man kanskje ikke kan eller skal benytte fullt ut. Kommunene på Fosen er positive til en sterkere styring rundt digital samhandling innen helse og omsorgstjenesten, men at det er et statlig ansvar å legge til rette for nødvendig nasjonal infrastruktur innen ehelseområde, og følgelig også kostnader knyttet til drift og vedlikehold av dette.

Kommunene på Fosen er nå på vei inn i Helseplattformen, som de første kommunene etter Trondheim. Det betyr blant annet at innbyggertjenester som Helse Norge i mindre grad vil bli benyttet på Fosen sammenlignet med andre kommuner som ikke har en slik innbyggerportal i journalløsningen. Kommunene bruker store ressurser på å realisere Helseplattformen, som vil være et stort digitalt løft for helsetjenesten i Trøndelag, og som er en del av regjeringens målbilde om «Én innbygger én journal». Det oppleves som urimelig at man i tillegg skal pålegges, foreløpige ukjente kostnader, for å være knyttet opp mot nødvendig infrastruktur for å nå dette målbilde.