Forsiden

Høringssvar fra Forsvarets sanitet

Dato: 16.08.2021

Høringssvar fra Forsvarets Sanitet vedrørende Høring: Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKTstandardforskriften- Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale ehelseløsninger

Forsvarets Sanitet (FSAN) takker for muligheten til å svare på denne høringen og ser viktigheten av prinsippene som ligger til grunn i høringen. Det er dog vesentlige forskjeller mellom Forsvaret og øvrige helsetjenester som det er nødvendig å belyse.

1. Sikkerhet:

Departementet fremmer et lovforslag som gir departementet hjemmel til i forskrift å bestemme at regionale helseforetak, kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, tannhelsetjenesteloven og apotekloven skal ta i bruk og gjøre tilgjengelig kjernejournal, e-resept, helsenorge.no og helsenettet i virksomheten. Før kjernejournal kan tas i bruk, må virksomheten ha innført løsninger for pålogging på høyt sikkerhetsnivå og journalleverandør må ha integrert kjernejournal i journalløsningen. Forsvaret jobber med begrenset informasjon og på en begrenset plattform i henhold til Sikkerhetsloven. Forsvaret ser viktigheten av arbeidet som pågår og støtter de overordnede prinsippene, men ber om at Forsvaret får utvidet frist med støtte i Sikkerhetsloven. Det bes derfor om at Forsvaret settes på «fremtidig» på alle punkter i tabellen på side 31 i høringsnotatets punkt 4.3. Dette vil sikre en utviklingsprosess innenfor høringens område hos Forsvarets helsetjeneste, tannhelsetjeneste og farmasøytisk virksomhet som samtidig tar hensyn til Sikkerhetsloven.

2. Økonomi

Forsvaret er med sine helsetjenester annerledes enn øvrige forvaltningsnivåer som er nevnt i høringen. Forsvaret kan ikke sammenlignes med spesialisthelsetjenesten/helseforetakene, kommunal helsetjeneste eller private helsetjenester. Forsvaret arbeider med helsetjenester på siden av de øvrige helsetjenestene, og avlaster i stor grad disse. Det er slik FSAN ser det nødvendig å se på kostnadene spesifikt for Forsvaret utenom denne høringen. Det er som tidligere nevnt nødvendig å se Forsvaret i en særstilling relatert til Forsvarets egenart, herunder Forsvarets helsetjenester i Norge og i utlandet, og til Sikkerhetsloven. Da det bes om at Forsvaret får utsettelse (settes som «fremtidig», pkt 4.3 tabell s 31) ser vi det som hensiktsmessig at den økonomiske rammen settes på laveste nivå og endelig avklares senere.