Høringssvar fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Dato: 10.10.2022

Svar på høring om nytt forslag om forbud av konverteringsterapi

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), som samler bredden av tros- og livssynssamfunn til dialog og arbeid for likebehandling, takker for muligheten til å svare på denne høringen.

En sentral del av STLs virksomhet er å samle et mangfold av tros- og livssynssamfunn til dialog. Vi finner det meningsfullt og viktig å snakke om de tingene vi er uenige om, og vi finner også et fellesskap gjennom dette – som vi kaller uenighetsfellesskapet.

STLs råd, sammensatt av representanter fra våre medlemssamfunn, diskuterer mange temaer som kan oppfattes som svært vanskelig, og hvor det er stor uenighet. Temaet om konverteringsterapi har ikke vært et tema i vårt råd, og det er ikke oppfattet som et utbredt fenomen. Noen medlemmer har likevel vært veldig opptatt av temaet, og de leverer høringssvar på egne vegne.

Som råd er spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og seksuelt mangfold på agendaen, og det er et tema vi skal jobbe mye med i nær fremtid. Dette skal inkludere dialog mellom våre tros- og livssynssamfunn og organisasjoner både for skeive og religiøse skeive.

Vi vil gjøre det tydelig at alle våre tros- og livssynssamfunn tar avstand fra tvang og fremmer tros- og livssynsfrihet, inkludert retten til å endre tro, forlate en tro og å kritisere andres tro. STL har jobbet med temaer som er nærliggende lovforslaget, med ulike innganger. F.eks. har vi utviklet et kursopplegg for å bedre kunnskapen om negativ sosial kontroll i tros- og livssynssamfunn, både internt i trossamfunnene og i hjelpetjenestene.

Blant tros- og livssynssamfunn er det ulike tradisjoner knyttet til livsveiledning. Det er en sentral del av alle tros- og livssynssamfunnenes virksomhet at man diskuterer hva som er rett og galt, samt hva et godt liv er. I de fleste samfunn er det også vanlig at medlemmer søker råd om hvordan de bør tilnærme seg ulike utfordringer i livet. Det varierer hvordan doktriner (om man har noen) blir til, hvem som formidler dem, og hvordan de formidles. Den generelle praksisen med å ha en definert lære og å gi råd til sine medlemmer oppfattes uansett som en grunnleggende del av religionsfriheten.

Selv om saken om konverteringsterapi ikke er diskutert i vårt råd, registrerer vi at lovforslaget generer spørsmål om hvor grensene går for livsveiledning og teologisk basert rådgivning. Uansett hva som vedtas, anbefaler vi at disse grenseoppgangene formidles og håndheves på en måte som skaper minst mulig usikkerhet og som også fortsatt ivaretar tros- og livssynsfriheten.

Med vennlig hilsen,

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn v/

Trond Enger, styreleder.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær.

Vedlegg