Høringssvar fra Avi Ring

Dato: 10.10.2022

MIna kommentarer gäller endast den del av lagtexten som berör bästa vård av barn och ungdom som presenterar med könsdysfori/inkongruens och varför lagförslaget inte är tillräckligt tydligt för, eller förenligt med internationell konsensus och stora statliga utredningar för, vilka riktlinjer och direktiv som bör gälla och undantas förbud och reglering av psykosical insats, intervention och dialog med minderårig. Kommentarer med länkar i vedlegg.

Vedlegg