Høringssvar fra Bønnelista i det nasjonale lederskapet av Den norske kirke

Dato: 10.10.2022

HØRING fra Bønnelista

Høring - nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

Det vises til nytt lovforslag i fra Kultur- og likestillingsdepartementet om forbud mot konverteringsterapi.

Om Bønnelista

Bønnelista, forening for kirkeledelse og kirkevalg, er en nominasjonsgruppe til bispedømmerådene og Kirkemøtet i Den norske kirke. I Kirkevalget i 2019 stilte Bønnelista til valg i 9 av kirkens 11 bispedømmer og fikk i gjennomsnitt i disse bispedømmene en oppslutning på 13,6%. Vi vet at det er flere medlemmer i Kirkemøtet fra andre lister som deler våre synspunkt i denne saken, slik at en kan regne med at vi i alle fall representerer ca. 20% av medlemsmassen i Den norske kirke, dvs. ca. 700.000 mennesker.


Tvang

Vi er ikke enige i premisset om at når noen ønsker endringer i eget liv, er det fordi en kjenner et press fra samfunnet – og dermed synes vi ikke at det skal være straffbart å ha muligheten til dette. Foreningen Fri opererer med begrepet «flytende seksualitet» og vi tror ikke at det er slik at dette bare kan «flyte den ene retningen». Vi vet om mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i sin barndom, og som ønsker hjelp med den forvirringen de opplever dette har gitt deres seksualitet. Disse finner det vanskelig å finne terapeuter eller sjelesørgere som vil hjelpe dem, fordi terapeutene er redde for hvilke sanksjoner som kan ramme dem hvis de hjelper mennesker med disse problemstillingene. Departementet foreslår: «… at det skal være straffbart å markedsføre metoder som har til formål å få personer til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Med markedsføring menes enhver form for promotering av konkrete tilbud. Det vil si at også informasjonsvirksomhet rettet mot enkeltpersoner i promoteringsøyemed, gjennom for eksempel oppsøkende samtaler, SMS, direktemeldinger i sosiale medier og tilsvarende rammes.» (jf. Kultur- og likestillingsdepartementet, Høringsnotat, Forbud mot konverteringsterapi, side 7.) Hvis dette går igjennom vil det bli ulovlig å gi informasjon om hvilke alternativer og tilbud som finnes. Dermed avskjæres den enkelte å ta egne valg utfra forskjellige ståsted, virkelighetsforståelser og livssyn.

Følelser er ikke konstante. Følelser varierer ut ifra mange ulike faktorer. Noen følelser kan vare lenge, andre kan skifte i løpet av dagen. En kan undres hvorfor bare følelser i en retning skal anerkjennes og støttes. Vi er overrasket over at ikke menneskets frie vilje, som er en grunnleggende kristen verdi, støttes i vårt samfunn. Dette umyndiggjør våre borgere og er manglende respekt for voksne menneskers egen valgfrihet.

Utviklingspsykologi og hjerneforskning

Flere som er mødre i dag, og voksne kvinner uten barn, kan fortelle at de meget sterkt ønsket å være gutt da de var yngre, men er så takknemlige for at det ikke var tiltak som ble satt i gang rundt dem, fordi de etter hvert som puberteten med dens problemer avtok, ble trygge i seg selv, og det kjønnet deres kropp forteller at de er. Her opplever vi i dag det motsatte – at barn og unge blir myndiggjort før de er klare for det. Utviklingspsykologien, og hjerneforskning som viser at hjernen først er ferdig utviklet i begynnelsen av 20-årene, blir oversett.

Vi synes det er vanskelig med en lov som bygger på premisset at kjønnsidentitet og kjønn er det samme. Kjønn har lite å gjøre med preferanser mht. klær og aktiviteter, eller en følelse. Det er en biologisk mekanisme for individenes reproduksjon. Det finnes to ulike kjønnsceller: de store (egg) og de små (sæd). Kjønnet er allerede avgjort ved befruktning og kan ikke endres. Det ligger i hver eneste av kroppens celle, og ved hormonbehandling vil ens egen kropp «sloss» mot endringen. «Behandlingene» gir store og varige bivirkninger.

Selvmord og detrans

Som myndighetene er vi urolige for de høye selvmordstallene blant unge som strever med sin kjønnsidentitet. Men vi ser at statistikkene er langt fra klare om tallene blir lavere ved såkalt kjønnskorrigering. På kort sikt gjør de det, men ikke på lang sikt.
Se: www.transgendertrend.com/the-suicide-myth/

I flere europeiske land begynner det å komme rettsaker mot staten som har tillatt og oppmuntret til kjønnsskifte av unge mennesker som er såkalt «detrans», dvs. som har skiftet kjønn, men angrer, og skifter tilbake i den grad det er mulig etter de operasjoner og hormonbehandlinger de har hatt. De spør om hvorfor ingen kom med noen kritiske spørsmål, men bare «heiet dem fram». En kan argumentere med at de ikke er så mange, men det er også mange mørketall her, av detrans-personer som bare ønsker å leve mest mulig stille og rolige liv.

Hvordan defineres konverteringsterapi og hva er konsekvensen?

I høringsnotatet er det brukt følgende definisjon på «konverteringsterapi»: «Å anvende metoder med den agenda å få et barn til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet vil kunne ha særlig stor innvirkning på barnets selvfølelse og identitetsutvikling.» (jf. Kultur- og likestillingsdepartementet, Høringsnotat, Forbud mot konverteringsterapi, side 7.)

«Av hensyn til klarhet og forutsigbarhet, foreslår departementet at det fremgår av straffebudet at anvendelse av slike metoder overfor barn alltid skal anses å være «klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade». Med barn mener departementet alle personer under 18 år, se kapittel 7.4.4.7» i høringsnotatet.

Staten vil sørge for at enhver samtale vil medføre et fremtidig straffeansvar. Dette betyr at personer som vurderer/ ønsker å skifte kjønn kan angi familie, venner, lærere, helsepersonell, psykologer osv. for å drive med «konverteringsterapi». Til og med personer, som har vist en film og/eller har spilt et program bevisst eller ubevisst om kjønnsdysfori for andre kan bli straffeforforfulgt. Årsaken er at de etter det nye lovforslaget har drevet med «konverteringsterapi». Dersom den nye loven blir godkjent og trer i kraft, skal såkalt «konverteringsterapi» bøtelegges eller fengsles i inntil 3 år, og strafferammen skal være 6 år dersom handlingen har medført «betydelig psykisk skade». Til opplysning kan uaktsomt drap også straffes inntil 6 år (jf. Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) § Straffelovens 239). Det vil si at dersom den nye loven om såkalt «konverteringsterapi» blir godkjent og trer i kraft, blir en slik «terapi» ansett like alvorlig som uaktsomt drap.

På grunnlag av det som er anført over må dette lovforslaget avvises.

Vedlegg