17 Statsrådslistene

17.1 Innledning

Hvert departement skal sette opp en liste over alle saker som det ønsker å fremme i det enkelte statsråd. Listene gjennomgås i forberedende statsråd (som hovedregel på torsdag). De blir deretter lest opp av vedkommende minister i statsråd (som hovedregel på fredag). Når statsråden leser opp saksbeskrivelsen fra listen, kalles det at saken «foredras» for Kongen (se omtale i punkt 1.14).

Statsrådslistene skal skrives i en fast elektronisk mal fastsatt av Statsministerens kontor. I vedlegg 4 bak i hefte er det en rekke eksempler på utfylte statsrådslister.

Listen skal inneholde departementets fulle navn.

Departementer med flere statsråder må føre sakene på separate statsrådslister (én for hver statsråd). På listen til den statsråden som har det administrative ansvaret for departementet (se nærmere om dette i neste avsnitt) angis ikke hans/hennes saksområde særskilt. På listen til den andre statsråden skal imidlertid hans/hennes saksområder angis. I dag har eksempelvis Kunnskapsdepartementet to statsråder. På listen over sakene til forsknings- og utdanningsministeren skal det angis at listen gjelder forsknings- og høyere utdanningsaker.         

For departementer med to statsråder er det også viktig at det før oppmeldingen grundig vurderes hvilken statsråd som skal fremme saken. I departementene som har to statsråder er det kun én av dem som har det administrative ansvaret for departementet, herunder ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet. Det innebærer at det er denne statsråden som eksempelvis skal fremme departementets saker om utnevninger og beskikkelser i statsråd.

Dato for statsrådsbehandling (med månedsangivelse med bokstaver) fylles inn. Sakene på listen nummereres deretter fortløpende med arabertall (vanlige tall) og saksomtale.

I merknadsrubrikken oppgis:

  • om det skal utarbeides pressemelding, nyhetssak eller nettsak (merket i alle slike tilfeller med «N»), (se punkt 18.2)
  • om beslutningen skal kunngjøres i Lovdata (merket «K») (se kapittel 19)
  • om noen beslutninger skal være unntatt fra offentlighet (merket «U.off.») (se punkt 17.4)
  • om beslutningen er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen (se punkt 17.4)

Det er viktig at statsrådslistene er riktig utformet, og at beskrivelsen av saken gir et godt inntrykk av sakens innhold. Nøye korrekturlesing forutsettes foretatt, og eventuelle feil rettet opp. Dersom departementet selv oppdager feil etter at saken er meldt opp, må departementet umiddelbart gi beskjed til SMK. Deretter må feilen rettes av departementet og saken må sendes inn på nytt på vanlig måte.

Enkelte rettskrivingsprinsipper er sentrale for utformingen av statsrådslistene.

  • Paragraftegn og tall skal stå på samme linje
  • Datoangivelse med dag (tall) og måned (bokstaver) skal stå på samme linje
  • Tall skrives med bokstaver fra null til tolv og med tall fra 13. Dette gjelder imidlertid ikke for datoer, målenheter, paragrafhenvisninger mv.

17.2 Rekkefølge

Sakene føres på listen slik at proposisjoner kommer først, deretter meldinger, sanksjoner, ikraftsettinger, forskrifter, delegeringsvedtak, oppnevninger av utvalg, delegasjoner til internasjonale møter, oppnevning av styrer, utvalg og råd, tilsettingssaker og til slutt klage- og nådesaker.

17.3 Omtale av den enkelte beslutningen

Den enkelte beslutningen på statsrådslisten skal kort beskrive og angi hva tilrådingen gjelder. Beslutningen i den enkelte saken bør begynne med å angi hvilken type sak det gjelder, for eksempel «Utnevning av …», «Forskrift om …», «Klage fra …».

Beskrivelsen på statsrådslisten skal gjøres så kortfattet at den er lett å lese opp. Den må samtidig være presis, slik at det klart framgår hva saken dreier seg om. Dersom flere saker forenes i samme resolusjon, må alle typer vedtak nevnes, for eksempel sanksjon og ikraftsetting av en lov, eller fastsetting av forskrifter og delegering av myndighet. Det enkelte delvedtak gis nummer med arabertall.

Så langt råd er, bør samme omtale benyttes i statsrådslisten som i overskriften og tilrådingsposten i den kongelige resolusjonen. For at tilrådingsposten skal bli tilstrekkelig presis, vil den i enkelte tilfeller likevel være noe lengre enn den omtalen av beslutningen som tas med på statsrådslisten.

Proposisjoner og meldinger føres på statsrådslisten med sine fulle navn. Om utforming av overskrifter på slike dokumenter (se punkt 3.5).

Ved bruk av vedlagt forslag til styrer, utvalg og råd mv. skal navnelisten legges ved statsrådslisten. I så fall benyttes betegnelsen «… i samsvar med vedlagte liste». Kopi av navnelisten skal legges bak hver enkelt originale statsrådsliste (5 eksemplarer). Se nærmere i punkt 13.3. om utforming av tilrådingspost og statsrådsliste ved oppnevning av utvalg mv. Utvalg, styrer, råd mv. «oppnevnes». Det skal ikke brukes «utnevnes» her.

Andre former for vedlegg, for eksempel forskriftsforslag, skal ikke legges ved statsrådslisten. For å markere dette benyttes formuleringen «… i samsvar med framlagte forslag» når saken føres opp på statsrådslisten.

Det skal ikke være komma foran «i samsvar med …».

Ved utnevnelse og åremålsutnevnelse blir vedkommende utnevnt til stillingen, mens ved beskikkelse og konstitusjoner blir vedkommende konstituert eller beskikket som …. Navnet på den som utnevnes skrives fullt ut i tråd med det som er registrert i Folkeregisteret. Det brukes ikke forkortelser. Det skal ikke være komma foran « med tiltredelse fra det tidspunkt … bestemmer ».

17.4 Merking av beslutninger unntatt fra offentlighet og graderte saker

Offentleglova (lov 19. mai 2006 nr. 16) § 14 første ledd gir adgang til å unnta statsrådslisten fra offentlighet. Dette er ferdig utfylt øverst til høyre på listen. De fleste beslutningene blir imidlertid umiddelbart etter statsråd lagt ut på regjeringen.no med overskriften «Offisielt fra statsråd» (se nærmere punkt 18.1). Enkelte av beslutningene på statsrådslisten skal ikke tas med i publikasjonen. Dette markeres ved at det i merknadsrubrikken fylles inn «U.off.» (unntatt fra offentlighet). Alle andre beslutninger vil bli tatt med.

Følgende sakstyper skal alltid merkes «U.off.»:

  • benådningssaker
  • agrementer

Beslutninger som først skal offentliggjøres på et senere tidspunkt enn umiddelbart etter statsrådsbehandling skal også merkes «U. off.» på statsrådslisten. Det kan for eksempel være proposisjoner som først vil bli offentlige ved framleggelsen av statsbudsjettet for Stortinget (se punkt 5.1).

Dersom en beslutning unntaksvis er gradert og undergitt taushetsplikt etter sikkerhetsloven (lov 20. mars 1998 nr. 10) eller gradert etter beskyttelsesinstruksen (kongelig resolusjon 17. mars 1972), skal dette angis i merknadsrubrikken. Beskyttelsesgraden «begrenset», «konfidensielt», «hemmelig» eller «strengt hemmelig» samt henvisning til sikkerhetsloven, alternativt beskyttelsesgraden «fortrolig» eller «strengt fortrolig» samt henvisning til beskyttelsesinstruksen, påføres. Departementet må på forhånd kontakte Statsministerens kontor for å drøfte behandlingen av slike statsrådsaker.

Departementene får beskjed om hvilke beslutninger som er godkjent og kan offentliggjøres ved at en kopi av «Offisielt fra statsråd» straks etter statsråd sendes som e-post til samtlige statsrådsforværelser. Oversikten sendes samtidig til pressen og legges ut på Internett på regjeringen.no.

At en beslutning ikke føres på listen over offisielt fra statsråd for publisering på internett, innebærer ikke at det er tatt standpunkt til om sakens dokumenter skal unntas fra offentlighet. Dette må det ansvarlige fagdepartementet på ordinær måte ta standpunkt til etter at saken er behandlet i statsråd (se punkt 18.4).

17.5 Merknad om kunngjøring

Plikten til kunngjøring av statsrådsaker i Norsk Lovtidend er nærmere omtalt i kapittel 19 nedenfor. For at Statsministerens kontor skal kunne se at kunngjøringsplikten vil bli overholdt, skal det i merknadsrubrikken i statsrådslisten angis en parentes («K») dersom vedtaket skal kunngjøres.

17.6 Frist for innsending til Statsministerens kontor

Statsrådsforværelset i det enkelte departement sender en kopi av statsrådslisten og kopi av kongelig resolusjon så langt praktisk mulig elektronisk til Statsministerens kontor innen onsdag kl. 10.00, med mindre det er fastsatt en annen leveringsfrist av SMK. Det er ikke nødvendig å sende liste eller gi telefonisk beskjed hvis man ikke skal fremme noen saker. Det legges til grunn at de departementene som ikke har sendt inn liste før fristen, ikke har saker til statsråd den uken.

Dersom det unntaksvis er nødvendig å melde opp en sak etter fristen, skal departementsråden klarere oppmeldingen med regjeringsråden.

Dersom statsrådslisten omfatter proposisjoner eller meldinger til Stortinget, skal minimum første side og tilrådingsdelen sendes Statsministerens kontor sammen med listen. Når departementenes budsjettproposisjon legges frem, skal det også legges ved kopi av vedlegget til tilrådingen (forslaget). Kopiene vil bli beholdt ved SMK til bruk under føring av statsrådsprotokollen.

Noen eksempler på utfylte statsrådslister er inntatt i vedlegg 3.

Den endelige listen som leveres til Statsministerens kontor sammen med departementets saker skrives ut i 5 eksemplarer. Statsrådsmappen skal sendes til SMK innen torsdag kl. 10.00 dersom statsråden ikke tar med statsrådsmappen selv til forberedende statsråd hos SMK. Er det forberedende statsråd på Slottet, skal statsrådsmappen sendes til SMK så raskt som mulig, senest innen torsdag kl. 13.00.

Til dokumentets forside