18 Offentliggjøring av saker som behandles i statsråd og dokumentinnsyn

18.1 Offisielt fra statsråd

De fleste beslutninger som treffes i statsråd er offentlige. Etter at statsråd er holdt, legger Statsmisterens kontor alle beslutninger i statsråd som ikke er unntatt offentlighet ut på det som kalles «Offisielt fra statsråd» på regjeringen.no . De beslutningene som er unntatt offentlighet merkes med «U.off.» (unntatt fra offentlighet) på statsrådslisten (se punkt 17.4).

18.2 Pressemeldinger, nyhetssaker og internettpublisering av statsrådsaker

Det er fagdepartementenes ansvar å informere allmennheten om saker som behandles i statsråd og som ikke er unntatt fra offentlighet. Har saken interesse for pressen, skal ansvarlig departement lage en pressemelding om saken. Pressemelding er informasjon som aktivt sendes ut fra departementet. Statsministerens kontor lager lenke til slike pressemeldinger i «Offisielt fra statsråd».

Selv om saken tidligere er kjent og derfor ikke har noen stor nyhetsverdi for pressen, bør det likevel normalt lages en kort nyhetssak/nettsak som forklarer innholdet i beslutninger som treffes i statsråd. Nyhetssak/nettsak kan være en kort informativ tekst som legges ut på departementets nettsider og som det lenkes til «Offisielt fra statsråd». For eksempel kan dette være nærmere informasjon om en lov som trer i kraft, en internasjonal avtale som blir inngått eller endringer i en forskrift.

Alle proposisjoner og meldinger legges ut på regjeringen.no. Fra «Offisielt fra statsråd» legges det lenker til dokumentene. For alle proposisjoner og meldinger skal det lages ingress, som brukes når saken legges ut på regjeringen.no. Ingressen skal leveres til teknisk redaksjon i god tid før statsrådsbehandling (se punkt 4.2).

Pressemeldinger eller nyhetssaker skal først legges ut etter at statsråd er holdt. Sperrefrist er normalt en halv time etter at statsråd begynner, dvs. kl. 1130. Den elektroniske versjonen av dokumentene blir normalt tilgjengelig kl. 1145.

En proposisjon eller melding må aldri deles ut før statsråd er avsluttet og dette er bekreftet ved at «offisielt fra statsråd» er sendt ut. Dersom spesielle omstendigheter gjør det nødvendig å offentliggjøre deler av innholdet på et tidligere tidspunkt, må dette avtales med statssekretæren for pressesaker ved Statsministerens kontor. Når samtykke unntaksvis er gitt til offentliggjøring deler av sakens innhold før statsråd er holdt, må man ordlegge seg slik at det er klart at endelig vedtak vil bli fattet i statsråd, for eksempel: «Etter at saken har vært drøftet i regjeringskonferanse, vil Kommunal- og regionaldepartementet i statsråd på fredag fremme forslag om …».

18.3 Offentliggjøring av budsjettsaker

Finansdepartementet utgir hvert år egne skriv om budsjettprosessen og offentliggjøring av budsjettet. For nærmere opplysninger vises til dette (se også punkt 5.1).

18.4 Dokumentinnsyn

18.4.1 Før statsrådsbehandling

Hovedregelen er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige med mindre det finnes hjemmel for unntak i lov eller i medhold av lov. Fram til statsrådsbehandling praktiseres at alle utkast til proposisjoner, meldinger og kongelige resolusjoner blir unntatt fra offentlighet. Hjemmel for å unnta utkast til kongelige resolusjoner eller proposisjoner fra fagdepartementene til Kongen i statsråd, er offentleglova § 14 første ledd, som gjør unntak for dokumenter utarbeidet til et organs interne saksforberedelse.

Ved dokumentutveksling mellom departementene under forberedelse av utkastene er hjemmelen for unntak offentleglova § 15 første og tredje ledd.

Ofte er det ønskelig først å sende forslag som en senere vurderer å fremme i en proposisjon eller melding, på alminnelig offentlig høring. I så fall gjøres dette i et høringsbrev fra fagdepartementet. I høringsbrevet vedlegges det for eksempel en utredning fra et offentlig utvalg eller et eget høringsnotat utarbeidet av fagdepartementet. Høringsdokumenter og høringsinnspill kan ikke unntas offentlighet jf. Offentleglova § 15 fjerde ledd.

18.4.2 Etter statsrådsbehandling

Unntaket for organinterne dokumenter gjelder ikke for foredrag til saker som er avgjort av Kongen i statsråd, se offentleglova § 14 annet ledd bokstav c. Hele eller deler av kongelige resolusjoner kan imidlertid unntas etter andre unntaksregler i offentleglova dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Så langt det er mulig bør kongelige resolusjoner skrives slik at de kan offentliggjøres i sin helhet. Det forekommer imidlertid at kongelige resolusjoner har et innhold som gjør at offentlige eller private interesser kan bli skadelidende dersom hele eller deler av den kongelige resolusjonen offentliggjøres. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom den kongelige resolusjonen inneholder opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt (offentleglova § 13), opplysninger om Norges utenrikspolitiske interesser (offentleglova § 20) eller opplysninger om nasjonale forsvars- eller sikkerhetsinteresser (offentleglova § 21).

For kongelige resolusjoner er det fagdepartementet som har fremmet resolusjonen, som må ta standpunkt til om foredraget og statsrådets vedtak helt eller delvis må eller bør unntas offentlighet. Resolusjonene blir straks etter statsråd returnert til departementene. Henvendelse om dokumentinnsyn rettes derfor til det departementet som har fremmet den kongelige resolusjonen.

Etter statsrådsbehandling blir normalt alle proposisjoner og meldinger straks offentlige og lagt ut på regjeringen.no (unntak for graderte dokumenter). For de årlige budsjettproposisjonene og andre dokumenter knyttet opp til de årlige budsjettframlegg fastsettes det særlige sperrefrister (se punkt 18.3).

18.4.3 Referatprotokollene

De kongelige resolusjonene skal tas inn i departementets referatprotokoll, (se nærmere omtale i punkt 20.2). Dersom referatprotokollene inneholder kongelige resolusjoner som er unntatt offentlighet, vil det ikke kunne gis innsyn i disse delene av referatprotokollene.

Kongelige resolusjoner som er graderte etter sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen, tas inn i egne protokoller. Disse protokollene må oppbevares i samsvar med de krav til oppbevaring som følger av sikkerhetsloven/beskyttelsesinstruksen.

Til dokumentets forside