19 Kunngjøring i Norsk Lovtidend

19.1 Statsrådsaker som skal kunngjøres i Norsk Lovtidend

19.1.1 Generelt om kunngjøringsplikten

Noen av sakene som behandles i statsråd skal kunngjøres i Norsk Lovtidend (se lov 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend). Det er imidlertid på langt nær alle statsrådsaker som skal kunngjøres i Norsk Lovtidend. For eksempel kunngjøres ikke oppnevning av utvalg, utnevninger til embeter eller de ulike typer enkeltvedtak som treffes i statsråd.

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for utgivelsen av Norsk Lovtidend. Departementet har i rundskriv G-148/92 gitt nærmere retningslinjer om kunngjøring. Det er Lovdata som forestår det praktiske redaksjonsarbeidet med kunngjøringen og alt materiale om saker som skal kunngjøres skal derfor sendes til Lovdata.

19.1.2 Kunngjøring av sanksjoner og ikraftsetting av lover

Vedtak om sanksjon av lover og vedtak om ikraftsetting av lover skal kunngjøres. Fagdepartementet melder dette inn til Lovdata innen samme frist og framgangsmåte som for øvrige statsrådsvedtak (se punkt 19.2). Selve lovvedtaket mottar Lovdata elektronisk direkte fra Stortinget.

Ved kunngjøring av lover som gjennomfører deler av EØS-avtalen i intern norsk rett, utarbeides det et utkast til en EØS-note som sendes Lovdata. Noten skal vise til vedkommende del av EØS-avtalen og den bakenforliggende EU-rettsaktens referansenummer.

19.1.3 Kunngjøring av forskrifter

Fastsetting av nye, endringer i eksisterende og opphevelse av forskrifter skal alltid kunngjøres (forvaltningsloven § 38).

19.1.4 Kunngjøring av andre vedtak

Andre typer vedtak kan kunngjøres selv om det ikke er obligatorisk etter lov om Norsk Lovtidend. Det er for eksempel fast praksis for at vedtak om delegering av myndighet kunngjøres. Enkelte sentrale instrukser og retningslinjer som fastsettes i statsråd, kunngjøres også.

19.2 Ansvar for kunngjøringen

Vedkommende fagdepartement er ansvarlig for at et vedtak blir kunngjort.

Det er viktig for Lovdata, som bearbeider manuskriptene, at det finnes en kontaktperson i hvert departement som kan formidle kontakt med saksansvarlig person eller enhet i departementet. Kontaktpersonen bør være en person med god oversikt over hvilken enhet i departementet som er ansvarlig for den enkelte sak. Lovdata skal ha melding om hvem som til enhver tid er kontaktperson.

Hvorvidt det er kontaktpersonen eller fagavdelingen med ansvaret for resolusjonen som skal sende maunuskriptet til Lovdata, må avklares i det enkelte departement. Departementet må uansett ha et system på plass for å føre kontroll med at kunngjøringsplikten blir oppfylt.

Manuskript til kunngjøring skal sendes Lovdata samme dag som saken har passert statsråd. Dette skal skje senest kl. 12.30. Maunusskriptet må ikke sendes Lovdata før saken har passert statsråd, jf. kapittel 18. Departementet må likevel ha forberedt kunngjøringen før statsrådet, slik at manuskriptet er klart til å sendes Lovdata straks etter statsråd.

«Offisielt fra statsråd» legges normalt ut 30 minutter etter statsråd starter. Dersom statsråd holdes fredag klokken 11.00, vil «Offisielt fra statsråd» legges ut ca. klokken 11.30. Departementene kan undersøke på regjeringen.no sjekke hvilke saker som har passert statsråd.

Lovdata vil gjerne ha hele den kongelige resolusjonen, inklusive foredraget. Manuskriptet overføres elektronisk til redaksjonen for Lovtidende, via nettsiden http://www.lovdata.no/lovtidend/kunngjoring.

Dersom en sak blir trukket fra statsråd etter at en endelig versjon (dvs. med eventuelle endringer etter forberedende statsråd) er levert til statsrådssekretariatet, vil Statsministerens kontor straks underrette ansvarlig departement om dette. Det samme gjelder dersom det blir gjort endringer i teksten i umiddelbar sammenheng med statsråd. Får departementet ikke slik underretning, kan det legge til grunn at det er den versjonen som er levert til statsrådssekretariatet, som også har passert statsråd.

Lovdata forsøker å føre etterkontroll med at alle saker som er fremmet i statsråd og som skal kunngjøres, er innsendt. For å lette dette arbeidet er det nødvendig at departementet sørger for at teksten i statsrådslisten er fullstendig. Det er for eksempel viktig at det framgår dersom en sak gjelder både ikraftsetting av lov, delegering av myndighet og fastsetting av forskrift. Er det tvil om kunngjøring skal finne sted, tas det kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet eller Lovdata (tlf. 23 11 83 00).

Til dokumentets forside