20 Oversendelse av referat- og vedtaksprotokoller til Stortinget

20.1 Stortingets kontroll

Etter Grunnloven § 75 bokstav f skal Stortinget «la seg forelegge statsrådets protokoller og alle offentlige innberetninger og papirer». I Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 fastsettes det blant annet at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal gjennomgå og gi innstilling til Stortinget om «Statsrådets protokoller mv., jf. Grunnloven § 75 bokstav f».

Statsrådets protokoller består av de såkalte referatprotokollene som utarbeides av de enkelte fagdepartementene, og vedtaksprotokollen som lages av Statsministerens kontor.

20.2 Utarbeiding av referatprotokoller

I regjeringsinstruksen § 4 nr. 8 er det bestemt at ethvert departements foredrag (den fullstendige teksten til resolusjonen «foredraget» inklusive tilrådingsposten) snarest mulig bør tas inn («innheftes») i vedkommende departements referatprotokoll. Referatprotokollen skal inneholde alle saker som departementet har fremmet i statsråd.

Kongelige proposisjoner (Prop. S, Prop. L og Prop. LS) og meldinger (Meld. St.) tas ikke inn i protokollen i sin helhet. Bare første side tas inn i protokollen. Siden skal minimum inneholder opplysninger om departementet og statsrådens navn, departementets interne referansenummer, statsrådsdato og dokumentets fulle navn.

Sidene pagineres og det lages en innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelsen skal minimum inneholde sidehenvisning, statsrådsdato, departementets interne referansenummer og resolusjonens tittel. Referatprotokollene med innholdsfortegnelse bindes deretter inn.

20.3 Utarbeiding av vedtaksprotokoll

Protokollen inneholder alle vedtak som statsrådet har truffet. Statsministerens kontor har ansvar for å føre vedtaksprotokollen (se punkt 1.13). Disse protokollene bindes også inn.

20.4 Tidspunkt for oversendelse til Stortinget

Referatprotokollene og vedtaksprotokollen sendes hvert halvår til Stortinget (Innst. S. nr. 45 (1994–95). Protokollen for perioden 1. januar til 30. juni sendes Stortinget senest 15. september. Protokollen for perioden 1. juli til 31. desember sendes senest 15. februar året etter. Dersom resolusjonene oversendes i original, må departementet sørge for å ha kopi av dokumentene. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har anledning til å be om å få oversendt referatprotokollene på et tidligere tidspunkt enn det som følger av beskrivelsen ovenfor.

Departementene og Statsministerens kontor oversender «referatprotokollene» med de resolusjonene som de selv har fremmet. Statsministerens kontor oversender «vedtaksprotokollene» for samtlige beslutninger i statsråd.

20.5 Ringperm med utvidede søkerlister

Utforming av kongelige resolusjoner om tilsetting av embetsmenn er omtalt i kapittel 9. Det fremgår her blant annet at den offentlige søkerlisten alltid skal vedlegges resolusjonen.

I Innst. S. nr. 86 (2005–2006) ba kontroll- og konstitusjonskomiteen om at opplysninger om samtlige søkere (dvs. også de som har fått sitt navn unntatt fra den offentlige søkerlisten) sendes til Stortinget. Det skal derfor lages en ringperm der den utvidede søkerlisten med alle søkere, inkludert de som har fått sine navn unntatt fra offentlighet, settes inn. Permen oversendes kontroll- og konstitusjonskomiteen samtidig med at en oversender referatprotokollene. Det skal framgå av permens forside at den inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet, se offentleglova (lov 19. mai 2006 nr. 16) § 25 annet ledd.

Til dokumentets forside