Vedlegg 1 Eksempel på tilråding og stadfesting i proposisjoner og meldinger – bokmål

1 Eksempler på tilråding

Eksempel på tilråding i proposisjoner til Stortinget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under framlagte forslag til proposisjon til Stortinget om lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Eksempel på tilråding i meldinger til Stortinget

Finansdepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Finansdepartementet 31. mars 2017 om at Perspektivmeldingen 2017 blir sendt Stortinget.

(dato er statsrådsdatoen)

2 Eksempel på utforming av tittel, tilrådningspost og stadfesting i proposisjoner

2.1 Proposisjoner med forslag til lovvedtak

Proposisjonens tittel:

Prop. 94 L (2016-2017)

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Tilrådningspost i proposisjonen:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

t i l r å r:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Stadfestingsdel:

Vi HARALD , Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) i samsvar med vedlagte forslag.

(I stadfestelsen gjentas tittelen på lovforslaget, som normalt skal være den samme som tittelen på proposisjonen)

………

Forslag

til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

2.2 Proposisjoner med forslag til endringslovvedtak

Proposisjonens tittel:

Prop. 147 L (2015-2016)

Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Tilrådningsposten i proposisjonen:

Helse- og omsorgsdepartementet

t i l r å r:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet).

Stadfestingsdel:

Vi HARALD , Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) i samsvar med et vedlagt forslag.

………

Forslag

til lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

2.3 Proposisjoner med forslag til stortingsvedtak

Vi HARALD , Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om … (her refereres forslagets tittel) i samsvar med vedlagte forslag.

………

Forslag

til vedtak om … (her gjengis forslagets tittel, som normalt skal være i samsvar med proposisjonens tittel)

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

100

1

Utenriksdepartementet

Driftsutgifter, økes med… y1 fra kr x1 til kr x1+y1

y1

101

1

Regjeringens felles bevilgning for representasjon

Driftsutgifter, reduseres med… fra kr x2 til kr x2 – y2

y2

(Om nødvendig følger nye romertall med spesifikke vedtak, for eksempel:)

II

Stortinget samtykker i at …

III

Utenriksdepartementet gis fullmakt til …

2.4 Proposisjoner med forslag til lovvedtak og stortingsvedtak

Vi HARALD , Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om … (her gjentas tittelen på lovforslaget) og vedtak om … (her gjengis tittel på forslag til stortingsvedtak) i samsvar med vedlagte forslag.

………

(Nedenfor gjengis et eksempel på hvordan lovvedtak ogstortingsvedtak kan kombineres. Den konkrete utformingen vil avhenge av sakens art.)

A

Forslag

til lov om …

I

I lov (dato, måned, år, nr.) om… gjøres følgende endringer:

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

B

Forslag

til vedtak om … (her gjengis tittel på forslag til stortingsvedtak).

I

Stortinget samtykker i at …

II

Utenriksdepartementet gis fullmakt til …

2.5 Eksempel på tilleggsnummer til Prop. 1 S

Vi HARALD , Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 1 S (201x–201x) om statsbudsjettet 201x i samsvar med vedlagte forslag.

………

Forslag

til vedtak om endring av Prop. 1 S (201x–201x) om statsbudsjettet 201x

I

I statsbudsjettet for 201x blir bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

100

1

Utenriksdepartementet

Driftsutgifter … mot tidligere foreslått kr x1

y1

2.6 Eksempel på avslutning av Prop. 1 S (fagproposisjoner)

Merk: Det spesielle her er at det ikke er «kongeside», ettersom den formelle vedtaksdelen er i Gul bok.

…departementet

t i l r å r :

I Prop. 1 S (201x–201x) om statsbudsjettet for år 201x føres opp de forslag til vedtak som er nevnt i et fremlagt forslag.

………

Forslag

Under …departementet føres det i Prop. 1 S (201x–201x)statsbudsjettet for budsjettåret 201x opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene x-y

I

Utgifter :

Kap.

Post

Formål

Kroner

Inntekter :

Kap.

Post

Formål

Kroner

(Deretter forslag til andre romertall hvis behov som for eksempel:)

II

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at …

Til dokumentets forside