Vedlegg 2 Døme på tilråding og stadfesting i proposisjonar og meldingar – nynorsk

1 Døme på tilråding

Døme på tilråding i proposisjonar til Stortinget

…departementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om … (her tek ein opp att tittelen på proposisjonen).

Døme på tilråding i meldingar til Stortinget

…departementet

t i l r å r :

Tilråding frå …departementet (statsrådsdato, måned og år) om … (her tek ein opp att tittelen på meldinga) blir send Stortinget.

2 Døme på utforming av tittel, tilråding og stadfesting i proposisjonar

2.1 Proposisjonar med forslag til lovvedtak

Tittel på proposisjonen:

Prop. 93 L (2012–2013)

Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Tilrådingspost i proposisjonen:

Nærings- og fiskeridepartementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova).

Stadfestingsdel:

Vi HARALD , Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget vert bedt om å gjere vedtak til lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) i samsvar med eit vedlagt forslag.

………

Forslag

til lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

2.2. Proposisjonar med forslag til endringslov

Tittel på proposisjonen:

Prop. 62 L (2016 – 2017)

Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)

Tilrådinspost i proposisjonen:

Barne- og likestillingsdepartementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir).

Stadfestingsdel:

Vi HARALD , Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bede om å gjere vedtak til lov om endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Forslag

til lov om endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)

2.3 Proposisjonar med forslag til stortingsvedtak

Vi HARALD , Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om … (her gir ein att tittelen på forslaget) i samsvar med eit vedlagt forslag.

………

Forslag

til vedtak om … (her gir ein att tittelen på forslaget, som normalt skal vere i samsvar med tittelen på proposisjonen)

I

I statsbudsjettet for 2010 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

100

1

Utanriksdepartementet

Driftsutgifter, blir auka med … y1 frå kr x1 til kr x1 + y1

y1

101

1

Fellesløyving for regjeringa til representasjon

Driftsutgifter, blir redusert med … frå kr x2 til kr x2 – y2

y2

(Om nødvendig følgjer nye romartal med særlege vedtak, til dømes:)

II

Stortinget samtykkjer i at …

III

Utanriksdepartementet gis fullmakt til …

2.4 Proposisjonar med forslag til lovvedtak og stortingsvedtak

Vi HARALD , Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om … (her tek ein opp att tittelen på lovforslaget) og vedtak om … (her tek ein opp att tittel på forslag til stortingsvedtak) i samsvar med eit vedlagt forslag.

………

(Her er eit eksempel på korleis lovvedtak og stortingsvedtak kan kombinerast. Den konkrete utforminga vil vere avhengig av saka.)

A

Forslag

til lov om …

I lov (dato, månad, år, nummer) blir det gjort følgjande endringar:

II

Lova gjeld frå den tid Kongen bestemmer

B

Forslag til vedtak om … (her gir ein att tittelen på forslaget til stortingsvedtak)

I

Stortinget samtykkjer i at …

II

Utanriksdepartementet får fullmakt til …

2.5 Døme på tilleggsnummer til Prop. 1 S

Vi HARALD , Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endring av Prop. 1 S (201x–201x) om statsbudsjettet 201x i samsvar med vedlagte forslag.

………

Forslag

til vedtak om endring av Prop. 1 S (201x–201x) om statsbudsjettet 201x

I

I statsbudsjettet for 201x blir det løyvd under følgjande kapittel:

Utgifter :

Kap.

Post

Formål

Kroner

100

1

Utanriksdepartementet

Driftsutgifter … mot tidligare foreslått kr x1

y1

2.6 Døme på avslutning av Prop. 1 S (fagproposisjonar)

Merk: Det spesielle her er at det ikkje er «kongeside», ettersom den formelle vedtaksdelen er i Gul bok.

…departementet

t i l r å r :

I Prop. 1 S (201x–201x) om statsbudsjettet for år 201x blir dei forslag til vedtak førde opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

……… Forslag

Under …departementet blir i Prop. 1 S (201x–201x) statsbudsjettet for budsjettåret 201x dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla x - y

I

Utgifter :

Kap.

Post

Formål

Kroner

Inntekter :

Kap.

Post

Formål

Kroner

(Deretter forslag til andre romertall dersom det trengs, som til dømes:)

II

Garantifullmakter

Stortinget samtykkjer i at …

Til dokumentets forside