Vedlegg 3 Eksempler på statsrådslister

1 Eksempler på proposisjoner og meldinger til Stortinget, sanksjoner og ikraftsetting

Kommentarer til statsrådslistene Liste 1 (Proposisjoner og meldinger) Til eksemplene 1 og 2:

Dersom det skal sendes ut en pressemelding eller nyhetssak etter at proposisjonen eller meldingen har vært behandlet i statsråd, skal dette framgå av merknadsfeltet (N).

Til eksemplene 3 til 6:

Det er fagdepartementene som er ansvarlig for at lovvedtak blir sanksjonert.

Departementene fremmer også kongelig resolusjon om eventuelt vedtak om ikraftsetting.

Dato for Stortingets siste vedtak og lovens fulle tittel og dato skal gjengis.

Vedtak om sanksjon og ikraftsetting skal kunngjøres i Lovdata. Det skal framgå av merknadsfeltet at vedtaket skal kunngjøres (K).

Til eksemplene 3 og 4:

For ikke-sanksjonerte lover gjengis lovens fulle tittel.

Til eksemplene 4 og 5:

Tidspunktet for ikraftsetting tas bare med dersom myndigheten til å fastsette ikrafttsetting er lagt til Kongen. Dette tas ikke med dersom tidspunktet for ikraftsetting er fastsatt direkte i loven.

Dersom ikraftsettingen unntaksvis skal skje umiddelbart etter behandling i statsråd, benyttes betegnelsen «… trer i kraft straks».

Til eksemplene 5 og 6:

For sanksjonerte lover gjengis lovens fulle tittel, nummer og dato (sanksjonsdato).

2 Eksempel på fastsettelse av ny forskrift og om endring av forskrift

Kommentarer til statsrådslistene Liste 2 (Forskriftsfastsettelse av ny forskrift og endring av forskrift)

Forskriftsforslaget skal vedlegges den kongelige resolusjonen, men ikke legges ved statsrådslisten. For å markere dette benyttes formuleringen «framlagte forslag».

Til eksemplene:

Dersom det skal legges fram en pressemelding eller nyhetssak om at forskriften er vedtatt, skal dette framgå av merknadsfeltet (N).

Forskrifter skal kunngjøres i Lovdata. Det skal framgå av merknadsfeltet at vedtaket skal kunngjøres (K).

Det skal ikke være komma foran «i samsvar med fremlagte forslag»

3 Eksempel på oppnevning av utvalg

Kommentarer til statsrådslistene Liste 3 (Oppnevning av utvalg)

Ved oppnevning av styrer, nemnder, råd, delegasjoner og utvalg med fire eller flere medlemmer benyttes det alltid en vedlagt navneliste.

I den vedlagte listen skal følgende inngå:


tittel

navn

bostedskommune (NB. Denne er ikke nødvendigvis sammenfallende med poststed.)

leder og eventuell nestleder

navnet på organisasjon eller etat (NB. Dette punktet tas bare med dersom medlemmet rent unntaksvis skal representere en bestemt organisasjon eller etat.)
Til eksemplene:

De skal alltid legges fram en pressemelding eller nyhetssak om oppnevningen av utvalg. Dette skal framgå av merknadsfeltet (N).

Det skal ikke fremmes noen kongelig resolusjon ved senere oppnevnelser til kongelig oppnevnte kommisjoner, utredningsutvalg, styrer, råd og lignende organ, og dersom det er tale om å løse medlemmer av slike utvalg fra sine verv. Denne myndigheten er delegert til vedkommende departement ved kongelig resolusjon 28. januar 2000 (fremmet av Statsministerens kontor). Det samme gjelder ved endringer i mandat (se nærmere omtale kapittel 13.4).

Varamedlemmer oppnevnes bare dersom det er behov.

Det skal ikke være komma foran «i samsvar med vedlagte liste»

4 Eksempel på klagesaker

Kommentarer til statsrådslistene Liste 4 (Klagesaker)

I omtalen må det framgå at saken dreier seg om en klage, hvem som klager, hva det klages på/hva vedtaket gikk ut på, vedtakets dato og om klagen tas eller ikke tas til følge.

Til eksempel 2:

Dersom beslutningen skal unntas offentlighet, for eksempel fordi vedtaket inneholder taushetsbelagte opplysninger eller børssensitiv informasjon, skal dette framgå i merknadsfeltet på statsrådslisten. Saken tas da ikke med i oversikten «Offisielt fra statsråd» som legges ut på www.regjeringen.no . Det samme gjelder dersom en budsjettproposisjon først skal offentligjøres på et senere tidspunkt.

5 Eksempel på utnevning, konstitusjon og beskikkelse

Kommentarer til statsrådslistene Til eksemplene 1 til 6:

Ved utnevning, konstitusjon og beskikkelse skal følgende inngå i teksten:


tidligere tittel (ikke fungerende tittel, med mindre vedkommende er konstituert i den midlertidige stillingen av Kongen i statsråd)

personnavn (NB. Må være korrekt i samsvar med folkeregisteret.)

ny tittel

nytt arbeidssted

tidligere arbeidssted skal ikke tas med

Det skal ikke være komma foran «med tiltredelse fra det tidspunkt…»

Til eksemplene 1 og 2 om utnevning:

Riktig betegnelse er «Utnevning av … til …», ikke «Utnevning av … som …».

Til eksempel 2:

Skal tiltredelse skje umiddelbart, benyttes den angitte formuleringen. Normalt benyttes «med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.»

Til eksempel 3 og 4:

Varigheten av konstitusjonen oppgis, enten ved at perioden angis (antall år), eller ved nærmere angivelse av når den går ut (for eksempel «… med tiltredelse 1. november 2017» eller «… til 1. november 2017»). Dersom konstitusjonen skyldes sykdomsfravær eller lignende hvor varigheten av fraværet er uvisst, omtales ikke varigheten av konstitusjonen i tilrådingsposten. Omstendigheter som medfører opphør av konstitusjonen, omtales i foredraget.

Riktig betegnelse er «Konstitusjon av … som …».

Til eksempel 5:

Det må kontrolleres at det er et embete hvor det gjennom lov er bestemt at ansettelsen skal skje på åremål. Varigheten på åremålsstillingen oppgis. Riktig betegnelse er «Åremålsutnevning av ...»

Til eksempel 6:

Varigheten av åremålsstillingen oppgis. Riktig betegnelse er «Åremålsbeskikkelse av … som …

Når et åremål forlenges benyttes formuleringen «…for en ny periode på … år».

Til eksempel 6 og 7:

«Beskikkelse» brukes når det gjelder tilsettinger i statsråd til stillinger som ikke er embetsmannsstillinger.

Til dokumentets forside