Vedlegg 5 Oversikt over nyttige publikasjoner

Under listes enkelte publikasjoner som kan være nyttige ved forberedelse av saker til statsråd. Publikasjoner som er angitt med publikasjonskode skal kunne bestilles i fysisk eksemplar hos Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Seksjon for informasjonstjenester publikasjonsbestilling@dss.dep.no . De fleste av publikasjon er også tilgjengelig på regjeringen.no og kan lastes ned derfra.

Nyttig publikasjoner:

 • Retningslinjer «Om R-konferanser – Forberedelse av saker til regjeringskonferanse», Statsministerens kontor, publikasjonskode: B-0504 B, (utgitt første gang 1994, ajourført senest i januar 2017).
 • Veileder «Om forholdet til Stortinget – Enkelte spørsmål i forholdet mellom regjeringen og Stortinget» , Statsministerens kontor, publikasjonskode B-0510 B, (utgitt første gang 2012, ajourført senest i oktober 2015).
 • Instruks «Utredningsinstruksen» fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 (forkortet: UI), (Resolusjonen en fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), men ansvaret for instruksen er overført til Finansdepartementet).
 • Veileder «Veileder til utredningsinstruksen, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)(utgitt 2016).
 • Veileder «Veileder i statlig budsjettarbeid» Finansdepartementet publikasjonskode: R-0640. B (utgitt 2014).
 • Veileder «Lovteknikk og lovforberedelse, Veiledning om lov- og forskrifts­arbeid» (2000), Justis- og politidepartementet, publikasjonskode: G-0027 B, (utgitt i 2000).
 • Veileder «Bruk av styrer i staten», Fornyings- og administrasjonsdepartementet, publikasjonskode: P-0928 B, (utgitt 2006), (Tilgjengelig som nettutgave under Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
 • «Rundskriv om representasjon av begge kjønn i offentlig oppnevnte utvalg, styrer, råd, delegasjoner mv., regler om håndheving.» – Barne- og likestillingsdepartementet, publikasjonskode: Q-4/2005.(utgitt 2005).
 • Veileder «Veileder om folkerettslige avtaler, Om forhandlinger og inngåelse av folkerettslige avtaler», publikasjonskode: E-925 B Utenriksdepartementet (utgitt 3013).
 • Håndbok «EU/EØS-håndboken»), Utenriksdepartementet, publikasjonskode: E-960 B (utgitt 2016)
 • Kunngjøring i Norsk Lovtidend – rundskriv fra Justis- og politidepartementet, publikasjonskode: G-148/92.(utgitt 2002).
Til dokumentets forside