14 Håndtering av feil som oppdages etter at en sak er behandlet i statsråd

Hvis det oppdages feil i en sak som er behandlet i statsråd, har man to handlingsalternativer:


1. Fremme en ny sak for statsråd.

2. Rette feilen ved en protokolltilførsel.

Straks det oppdages en feil i en sak som er behandlet i statsråd, skal departementet ta kontakt med Juridisk stab ved Statsministerens kontor. Statsministerens kontor vil i samråd med departementet vurdere hvordan feilen skal håndteres. Dersom et departement tar direkte kontakt med Lovdata om en feil de har oppdaget, skal Lovdata henvise departementet til Statsministerens kontor.

Når en sak er behandlet i statsråd, er det fattet en endelig avgjørelse, og denne kan ikke uten videre endres. Hvis feilen innebærer at det kan oppstå tvil om hva avgjørelsen innebærer, må det fremmes en ny sak for statsråd.

Det er kun klare feil som kan rettes ved en protokolltilførsel uten at det fremmes en ny sak for statsråd. Rettingsadgangen følger i disse tilfellene av den ulovfestede adgangen til å rette forvaltningsavgjørelser. Om feilen er «klar» må avgjøres basert på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. En analogi fra tvistelovens regler om domstolenes rettingsadgang tilsier at det er adgang til å rette rene skrive- eller regnefeil, misforståelser, forglemmelser eller lignende klare feil som innebærer at resolusjonen har fått en utforming som ikke stemte med statsrådets mening. Rettingsadgangen kan ikke brukes til å ombestemme seg eller endre avgjørelsens reelle innhold. Hvis det er tvil om det foreligger rettingsadgang, bør det fremmes en ny kongelig resolusjon, særlig i saker hvor rettssikkerhetshensyn eller innrettelseshensyn gjør seg gjeldende.

Fremgangsmåten for avklaring av hvordan en feil skal håndteres er slik:

Departementet som er ansvarlig for saken sender en skriftlig redegjørelse til Statsministerens kontor med beskrivelse av feilen, herunder en vurdering av om feilen er «klar», slik at den kan rettes ved en protokolltilførsel, eller om det må fremmes en ny sak for statsråd.

Statsministerens kontor vurderer om det må fremmes en ny sak for statsråd eller om saken kan rettes ved en protokolltilførsel, og gir departementet en tilbakemelding.

Hvis det skal fremmes en ny sak for statsråd, skjer dette på vanlig måte.

Hvis feilen skal rettes ved en protokolltilførsel, er fremgangsmåten slik:

  • Departementet tar kopi av den originale kongelige resolusjonen (versjonen med stempel og signaturer) og påfører et forslag til retting ved påtegning. Påtegningen gjøres for hånd, med penn og ved bruk av alminnelige korrekturtegn, og føres inn i venstre marg ved siden av teksten det skjer rettelser i. I tillegg skal det skrives en kort tekst om feilen og hvordan den er rettet både i venstre marg på første side ved siden av overskiften, og på samme side(r) som rettelsen gjøres.
  • Kopien med forslag til retting sendes per e-post til Juridisk stab ved Statsministerens kontor.
  • Når Statsministerens kontor har godkjent utkastet, retter departementet feilen gjennom en påtegning på originalversjonen av den kongelige resolusjonen. Så langt praktisk mulig skal de samme personene som opprinnelig har påført sine initialer på forsiden av den kongelige resolusjonen, påføre sine initialer både på stedene i den kongelige resolusjonen hvor det er gjort rettelse(r) og der det er tatt inn forklarende tekst.
  • Departementet sender originalversjonen av den kongelige resolusjonen med påtegninger til Statsministerens kontor, slik at rettelsen av feilen kan føres inn i vedtaksprotokollen. Deretter skal statsrådssekretæren i det aktuelle statsrådet, hvis mulig, signere med initialer og dato de samme stedene som departementet har tatt inn tekst i forbindelse med rettingen.
  • Statsministerens kontor returnerer så den kongelige resolusjonen til departementet.
  • Hvis det er behov for retting av kunngjort versjon av vedtaket, for eksempel en forskrift, kan departementet deretter be Lovdata rette den kunngjorte versjonen.

Vedlegg XII er et eksempel på retting av kongelig resolusjon.

Til dokumentets forside