Høringssvar fra Rovviltets Røst

Utvidelse av jakttid for ulv utenfor ulvesonen

Dato: 24.01.2018

Svartype: Med merknad

Hei.
Takk for invitasjon og mulighet for høringssvar i vurderingen av utvideselse av jakttiden utenfor ynglesonen for ulv med 2 måneder.

Rovviltets Røst - heretter RR - ser intet annen hensikt eller formål med å utvide jakttiden for lisensfelling på en rødlistet, utrydningstruet art -enn raskere vei til utryddelse.

Norges bestandsmål er politisk fastsatt - uten grunnlag i biologisk faktakunnskap - og den naturlige tilhørende arten ulv drives stadig nærmere uttryddelse!
Ensidig vektlegging av næringsinteresser og et mindretalls høylytte klagesang basert på myter, demonisering og direkte desinformasjon

Vektes opp mot folkeflertallets ønske og artens økologiske betydning for norsk natur- og artsmangfold.

Rovvilt er et nasjonalt ansvar og anliggende!

RR mener at dagens forvaltningsregime driver fri jakt utenfor Ynglesonen.

Det tas ikke tiltak/forholdsregler for å sikre genetisk viktige invandrere som krysser sonen og vander utenfor ynglesonen i en periode - for så å forsøke å returnere til den etablerte populasjonen!

Gjennom 3 sesonger har vi vært vitne til at særlig genetisk viktige individer for den sør-skandinaviske bestanden blir skutt på lisensfelling og "hastevedtak" som "Potensielle skadegjørere" - uten forvoldt skade.

I tillegg vet vi at det foregår utstrakt illegal jakt på begge sider av riksgrensen.
Hele 5 revir øst for Klaraälven forsvinner sporløst i Nordre Värmland. Norske ynglerevir i sørøstre Hedmark/Nordøstre Akersus bytter lederindivder annen hvert år. Utvandrende valper til nabolandet tatt på skadefelling med tidligere skuddskade..

Utfra dagens praksis - med telefontillatelse på 15 minutter for å få uttak av individer som "potensielle skadegjørere" etter observasjon - er avtalen med Sverige (om sikring av genetiske viktige individer) og "bekymringen" for populasjonens genetiske situasjon og fredningen gjort til floksler!

RR mener at dette er et uetisk forslag for å tilfredstille næringsaktører og interessegrupper som høster - og har rettighetsinntekter - på felleskapets jaktbare viltoverskudd.

Næringsinteressene krever massive uttak av en utrydningstruet, naturlig tilhørende art som har en bestands- og kondisjonsregulerende effekt på bestanden av hjortevilt - som de selv krever eksklusiv rett til å høste av.
Elgjakt 30 000
Drept i trafikk 10 000
Dagens ulvestamme 1 500

Samtidig krever og mottar de samme næringsaktørene tre siffrede millionbeløp i erstatning for beiteskader på sine skogseiendommer.

RR mener forslaget strider mot ulvens status.
Ulv er totalt fredet fra 1973, fredningsvedtaket gjelder hele landet.

Differensiert soneforvaltning endrer ikke på dette faktumet

RR mener at et hvert tiltak som utvider jakttid - eller annet - for å ØKE uttak av en uttrydningstruet art - som ulven i praksis er i Norge - er i strid med Gunnlovens §112, og internasjonale forpliktelser Norge har sluttet seg til: FNs Artsmangfoldskonvensjon og Bernkonvensjonen.

Naturmangfoldloven som er basert på Bernkonvensjonen, som i sin tid ble utarbeidet i stedet for implementering av EUs Arts- og Habitatsdirektiv - EUs retningsgiver til medlemslandene for etterlevelse av Bernkonvensjonens intensjoner om bevaring av truede arter gjennom vern.

Stortingets behandling av Naturmangfoldloven og senere forlik i Stortinget har stadig svekket verneaspektet - for å holde arten på et politisk vedtatt minimumsmål de siste 40 år - uten forankring i biologisk faktagrunnlag - og driver arten ubønnhørlig mot en ny utryddelse fra norsk fauna.

Brudd på internasjonale avtaler - og i strid Stortingsvedtak fra 2004 som har dannet grunn for alle forlik. Inklusive siste.... "levedyktige og livskraftige stammer i norsk fauna"!

Faktum er at bestanden av alle våre fire store rovdyrarter - er på eller under bestandsmål - og biologisk sett mot utryddelse!

Det er dypt umoralskt av den norske regjering å vedta ytterligere tiltak i den hensikt å omgå våre internasjonale forpliktelser om nasjonale nasjonale stammer!

I strid med befolkningsflertallets vilje
Flertallet er for vern og bevaring av naturlig tilhørende apex predatorer - og dette vil - hvis vedtatt - i tillegg til øvrig jakttrykk - ha irreversible konsekvenser for kommende slekter.

I tillegg bringer allerede dagens praktisering av "forvaltning" av apex predatorene nasjonen i vanry internasjonalt!

STOPP UTRYDNINGSPOLITIKKEN!

Rovviltets Røst

Til toppen