Høringssvar fra Hege O Wiidt

Jakttid for ulv bør ikke forlenges. All lisensjakt på ulv bør forbys

Dato: 28.02.2018

Svartype: Med merknad

Klima- og miljødepartementet tar i sitt forslag til endring i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 ikke hensyn til at den skandinaviske ulven er fredet og står oppført som kritisk truet i Norsk rødliste for arter. Departementet ser også bort fra Norges forpliktelser til Bernkonvensjonen. 

Når fortsatt lisensjakt tillates og gjennomføres systematisk, bidrar Klima- og miljøetaten til å holde ulvebestanden på et kritisk lavt nivå.

Felling av ulv bør begrenses til skadefelling av de individer som i akutte tilfeller beviselig gjør skade på beitedyr.

Beitenæringen bør oppfordres/insentiveres til å gjennomføre flere og bedre tiltak for å beskytte beitedyrene mot rovdyr.

 

Til toppen