Høringssvar fra Margareth Konst

Nei til utvidelse av lisensfellingsperioden!

Dato: 28.02.2018

Svartype: Med merknad

BEGRUNNELSE for å utvide lisensfellingsperioden for ulv fra 25. september til 31. april: "Dette for å avverge skader på husdyr og tamrein i prioriterte beiteområder utenfor ulvesonen". 

Etter min mening er det en begrunnelse som overhodet ikke holder mål.

Ulven er en truet art og er omfattet av lovverk og internasjonale avtaler. Jeg vil hevde at det som nå skjer med lovverket er at det uthules på en slik måte at ulven i praksis ikke er fredet hverken inne i ulvesonen eller utenfor ulvesonen.

Ulven tar bare en brøkdel av sauene som blir borte, det er derfor ikke den som truer sauebestanden. Det er det derimot bøndene selv som gjør, når de ikke har fokus på de over
hundre tusen sauene som ikke kommer hjem fra sommerbeite! Det er grusomme skjebner disse sauene får, nettopp fordi sauebøndene ikke har tilsyn med dyrene sine. Nå er det på tide at det blir reaksjoner når det gjelder den pillråtne dyrevelferden som sauene lider under.
Det må bli slutt på at bøndene ikke har noen plikter, de har kun rettigheter.

Det hviler et stort ansvar for tilsyn med egne dyr, og det er viktig å forebygge skader og sjukdom. Det er et generelt krav for dyr på beite om tilsyn en gang per uke eller OFTERE når det er behov – dette nedfelt ut fra Europarådets rekommendasjoner om hold av småfe og § 19 i forskrift om velferd for småfe. Vi har forpliktet oss gjennom EØS-avtalen til å overholde bestemmelser i EU-direktivene. Det må forventes at sauebøndene forholder seg til gjeldende lover.

Og det er et faktum at det er altfor mange sauebønder, bare se på det store kjøttberget som bare vokser og vokser. Nortura går selv ut og advarer og sier at prognosen viser tydelig at markedssituasjonen for sau er svært krevende.
Det er mange virkemidler som kan tas i bruk for å stanse utviklingen med at det blir stadig flere sauebønder. Et eksempel er å kutte i investeringsstøtten til nye fjøs.
Dessuten har norske sauebønder rause erstatninger, som ingen andre land har maken til. Når norske bønder får den største delen av inntekta si i form av subsidier, kan det være grunn til å spørre om det er altfor mange sauebruk. Norske bønder er på støttetoppen, blant OECD-landa er det norske bønder som er mest subsidiert. OECD mener at norske bønder bør få mindre økonomisk støtte.

Sauetapene på Hadeland i sommer, ble brukt som en av begrunnelse for at både ulveflokkene i Julussa og Osdalen ble nedslaktet. Ingen av flokkene som ble skutt har vært noen trussel for sauene. Det er for det meste streifdyr fra Sverige som dreper sau. Det er ille når forvaltningen ikke har såpass kunnskap at de ikke forstår at de ikke må ta ut de friskeste ulvene, som er svært viktig for å unngå innavl.

Tillatelse til nedskyting av ulv skal kun gis når den utgjør en trussel mot beitedyr. Når det blir besluttet å slakte ned flokker som ikke har gjort noen skade, så sier det alt om en rovviltforvaltning som ikke har en snev av troverdighet!

Det er satt opp et punkt "1 BAKGRUNN" i høringsbrevet
"Stortinget ber regjeringen vurdere å tillate lik jakttid i og utenfor ulvesonen".
Hvilken begrunnelse har Stortinget for å be om utvidelse av lisensfellingsperioden?
Kan det være at de har lyttet til lobbyister som representerer sterke særinteresser og sauebønder som har sin egen "interesseorganisasjon" Senterpartiet i maktens korridorer på Stortinget? De aller fleste har gjennomskuet at politikerne gjør knefall for rike skogsbaroner og elgjegere. At det letes etter smutthull i Bernkonvensjonen for å la disse særinteressene få ture fram, er mer enn betenkelig. Bernkonvensjonen skal verne våre rovdyr, ikke særinteressene!

I punkt 6 i høringsbrevet kommer enda en begrunnelse for å utvide lisensjaktperioden
"6. ØVRIGE VURDERINGER
"Når det gjelder avveining mellom naturmangfoldshensyn og øvrige viktige samfunnsinteresser og samiske interesser, jf. naturmangfoldloven § 14 første og annet ledd, viser departementet til at det nettopp er slike øvrige samfunnsinteresser som i denne saken har gjort at departementet foreslår å forlenge lisensfellingsperioden i prioriterte beiteområder utenfor ulvesonen."

Denne begrunnelsen holder ikke mål. Hvis dette forslaget går igjennom får skogsbaronene, grunneiere og elgjegere enda en gang gjennomslag for sine særinteresser. Det er ikke lenge siden ulvene i Julussa og Osdalen ble nedslaktet nettopp for "slike øvrige samfunnsinteresser". Å skyte ulver på grunn av særinteresser er å bryte prinsippene i Bernkonvensjonen om vern av truede dyrearter som ulv.

Det er et stort svik mot ulven at økonomiske interesser går foran en utrydningstruet dyreart.
Og det er helt galt at jegerne tror at de "eier" elgen. Det er ulven som er en del av naturen, ikke elgjegerne som skyter 35000 elger om året. Det er de ville dyrene som skal ha fortrinnsrett.
Ulven bør ha rett å forsyne seg før grådige elgjegere tar for seg av elgen. Det kan ikke være slik at skjebnen til ulven skal ligge i hendene på næringsinteressene. At disse "viktige samfunnsinteresser" som driver jakt og forlystelse skal bety mer enn å ta vare på et dyr som vi har ansvar for, er en særdeles dårlig grunn å bruke som begrunnelse for å utvide lisensjaktperioden.

Det er ikke jegerne som skal sette premissene for hvordan våre rovdyr skal behandles.
Flertallet i befolkningen blir ikke hørt, det er mindretallet som blir hørt og får sin vilje gjennom gang på gang.

Nå bør regjeringen begynne å se etter andre løsninger, den uansvarlige forvaltningen av ulv kan ikke fortsette med stadige nedslaktninger av et rødlistet og fredet dyr. I tillegg skytes det ulver på ulovlig vis gjennom illegal jakt. Det blir ført en rovdyrpolitikk her i landet som knapt noen har sett maken til.

Det er en skam at regjeringen i det hele tatt vurderer dette forslaget. Hvis forslaget går igjennom får ulvene enda mindre beskyttelse. Da skal de kunne jaktes på nesten åtte måneder i året. Dette blir en enda verre forvaltning av et rødlista dyr!

Så jeg sier definitivt NEI til utvidelse av lisensfellingsperioden!

Til toppen