Høringssvar fra Frank Cato Lahti

Utvidet lisensfellingsperiode for ulv

Dato: 23.01.2018

Svartype: Med merknad

I Norge er ulven et fredet dyr, det står på rødlisten som utrydningstruet. Ulven er også det rovdyret som tar minst sau/beitedyr, som er brukt som argument for å øke lisensfellingsperioden. Ulven tar noen få dyr i løpet av beitesesongen, det utgjør så lite som 0.9% av alle rovdyrtatte sauer. Og nesten ufattelig lite ift hvor mange sau som går tapt hver eneste beitesesong. Det dør over 700 sau hver eneste dag i beitesesongen, hvorav 83% er dødsfall det ikke søkes rovdyrerstatning for, og legger man de beviselige rovdyrtatte sauene til grunn, så vil vel tallet være at 93% av disse tapte sauene ikke er rovdyrtatte. Altså vil da ca 7% av disse 700 sauene være rovdyrtatte. Altså ca 49 sau hver dag. av dette tar altså ulven ca 4 sau hver dag. Altså er ulven ansvarlig for EN HALV PROSENT av tapt sau. Og med det til grunn så skal altså perioden for lisensfelling økes i begge ender! Og arguementet er at det skal være for å forhindre tap av sau!!! Her er det noen i departementet som ikke har satt seg inn i hele problematikken!

I tillegg til det uansvarlige nevnt ovenfor så er det det etiske ved det. Det finnes ikke et eneste dyr i Norge, med unntak av Mårhunden, som blir jaktet på under perioder hvor dyret er drektig eller har valper/unger! Dette fordi det strider i mot alle etiske retningslinjer og rettsvern av dyr. At det i det hele tatt vurderes ovenfor en art som er fredet i landet og utrydningstruet! 

Til toppen