Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Uttalelse i høring på forslag til endring i i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

Dato: 13.02.2018

Svartype: Med merknad

Uttalelsen fra Elverum kommune er utarbeidet og vedtatt av Viltfaglig utvalg ved flertallsavgjørelse i utvalgsmøte 29.01.2018 sak VU-004/18.

Under forutsetning av at det foreligger vedtak om felling av en familiegruppe bør dette kunne iverksettes snarest mulig når forholdene ligger til rette for det. Elverum kommune ved Viltfaglig Utvalg mener at det må skilles på jakttidsramme og reell jakttid. Uavhengig av vedtatt lisensfellingsperiode må fremdeles de nærmere vilkårene for felling i naturmangfoldloven og rovviltforskriften være oppfylt for at felling skal kunne skje. På grunn av dette bør lisensfellingsperioden  kunne være lik både innenfor og utenfor forvaltningssonen for ulv. 

Til toppen