Høringssvar fra Nina Konst

Nei til utvidet lisensperiode

Dato: 25.02.2018

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt i mot at lisensperioden for ulv utvides. Man har nettopp tatt ut to velfungerende ulveflokker i dette landet her. Disse dyra utgjorde ingen trussel mot beitedyr. Likevel valgte myndighetene å ta ut disse dyra. 

I Norge er ulven kritisk truet. Forskere og fagfolk er bekymret for bestanden. Man må snart begynne å lytte til fagfolk med kunnskap og ikke bare næringsinteressene i denne saken her. 

Jeg er meget bekymret over den retningen rovdyrpolitikken har tatt. Hensynet til den økologiske balansen i naturen må ivaretas. 

Når det gjelder beskyttelse av husdyra må snart andre tiltak iverksettes enn bare å skyte rovdyrene. Skjebnen til rovdyrene blir i for stor grad overlatt til næringsinteressene og særinteressene i dette landet her. 

Verden står overfor en masseutryddelse av arter. Dyreartene forsvinner fra jordens overflate i rekord fart. Norske myndigheter burde i en sådann tid være et foregangsland, istedenfor å være det motsatte ved å skyte dyr som er fredet i Norge.

Jeg synes det er etisk forkastelig å utvide lisensperioden. Ulven er ikke bare fredet, men også kritisk truet i Norge. Man kan risikere å skyte drektige dyr i denne perioden. Er dette lov i følge Bernkonvensjonen? 

Bør ikke skogens dyr få fred i denne perioden? 

Jeg er helt i mot å åpne for mere uttak av en fredet dyreart. 

Det er overproduksjon av sauekjøtt i dette landet. Man burde redusere antall sau på beite og iverksette diverse andre tiltak. Sauebøndene kan søke om diverse konfliktdempende tiltak. Hva brukes pengene til? Hvor tar midlene veien hen? Det utbetales 14 millioner i region 5 til forbyggende og konfliktdempende tiltak. Likevel legges det stort press her på å ta ut flest mulig ulv. 

En helhetlig økosystemforvaltning må på plass. Naturen er under stort press. Vi ser at flere og flere arter havner på rødlista. Trolig er dette symptomer gjennomgripende økosystemendringer. 

Det er foruroligende at det er næringsinteresser som styrer rovviltforvaltningen i dette landet her. 

Nina Konst

Til toppen