Høringssvar fra Ida Skjerden

Nei til jakt på truede dyrearter

Dato: 24.01.2018

Svartype: Med merknad

ulv er fredet i Norge siden 1973. Den er en rødlistet utrydningstruet art. Vi har forpliktet oss til å bevare den i vår natur gjennom biomangfoldsloven og bernkonvensjonen. Vi har en moralsk forpliktelse til å bevare våre rovdyr. Norge er et rikt land som skal gå foran og vise vei i det å ta vare på dyr og natur. 

Over hele jorden desimeres ville dyr i hopetall. Det utryddes arter hver dag. Vi har i vinter myrdet 17 av 56 norske ulver. Dette kan vi ikke være bekjent av som nasjon. Vi står overfor sammenbrudd i økosystemer: trofisk kaskade. Vi trenger toppredatorer for å skape balanse i næringskjedene og økosystemet. Ellers vil vi få overpopulerte hjortevilt med sykdommer, og skader på faunaen. 

Jakt er uhørt mot en fredet art generelt. Utvidet jakt i ynglingstid er helt uakseptabelt. Ulv skal være totalfredet til vi har en populasjon med en bærekraftig størrelse genetisk sett slik at vi unngår innavl og kollaps av arten, slik ulven trues av i dag. Kom til fornuft, se hele bildet. 

Til toppen