Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Jakt innnenfor prioritert forvaltningsområde for ulv.

Dato: 16.01.2018

Svartype: Med merknad

At det skal utføres jakt på en kritisk truet og totalfredet art som ulv innenfor dens prioriterte forvaltningsområde er svært betenkelig. Naturmangfoldsloven legger vekt på at alle arter og deres leveområder og økologiske behov skal ivaretaes i hele artens leveområde. Ulvesonen tilsvarer knappe 5% av ulvens naturlige leveområde her i landet. Jeg kan ikke se at det er hensiktsmessig å jakte ulv innenfor dette svært begerensede leveområdet for ulv, da dette vil gjøre store innhugg i en allerede kritisk truet bestand. (ref: https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/48025

Videre er ulven sterkt preget av innavl (på nivå med søskenparringer), noe som medfører en generell dårlig kondisjon og nedsatt reproduksjonsevne. Fjorårets skyddsjakt i Sverige viste at stammen og er utsatt for krypskytteri og annen miljøkriminalitet som forgiftning. Skabb er og en stor trussel for nærmer 20% av dyrene.

Ved å jakte på en kritisk truet art og dermed holde dens bestand på et kunstig lavt nivå kan jeg ikke se at vi som nasjon overholder våre internasjonale forpliktelser.

Jeg savner en helhetlig fagbiologisk vurdering av den økologiske bæreevnen til ulvesona mht ulvebestanden som holder til der. En sllik vurdering burde ligge til grunn for eventuelle uttak, og uttak må sikre at vi ikke feller individer av med lav innavlskoeffsient slik at disse individene får anledning til å formere seg.

Innenfor ulvesona bør det ikke jaktes før det foreligger et betydelig skadepotensiale. All jakt på rødlista arter bør holdes nede på et absolutt minimum, og det bør kunne kreves for at individene det jaktes på ikke er genetisk viktige for en svært truet bestand.

mvh
Glenn Eriksen 

Til toppen