Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 102 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i lovforslaget

Barne- og likestillingsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i markedsføringsloven og enkelte andre lover. Forslaget vil gjennomføre europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (heretter kalt forordningen om forbrukervernsamarbeid eller bare forordningen) i norsk rett.

Forordningen forutsetter at alle EØS-land etablerer offentlige myndigheter for håndheving av lovgivning som beskytter forbrukernes interesser og at det etableres et forpliktende samarbeid mellom disse over landegrensene.

Håndhevingsmyndighetene betegnes i forordningen som «vedkommende myndigheter». Det kreves at disse gis myndighet til å iverksette et minimum av tiltak ved brudd på regelverket som er omfattet av forordningen. Blant disse tiltakene er å kunne kreve tilgang til alle relevante og nødvendige opplysninger i saken, muligheten til å nedlegge forbudsvedtak og til å ilegge økonomiske sanksjoner. Det skal også utpekes et «sentralt kontaktorgan» i hvert land, som skal ha til oppgave å samordne alle utgående saker fra og innkomne saker til de enkelte vedkommende myndigheter i det aktuelle landet.

Samarbeidet mellom de europeiske håndhevingsmyndighetene skal omfatte direktivene og forordningene som er opplistet i forordningens vedlegg. Disse er gjennomført i norsk rett gjennom forskjellige regelverk og håndheves av forskjellige myndigheter. Regelverkene i vedlegget faller inn under områder som for eksempel markedsføring av kreditt, regulering av reklame både i kringkastings-, tobakks-, legemiddel-, og alkoholregelverket, forbrukerkontrakter inngått utenfor fast utsalgssted og generelle regler om villedende markedsføring. Det foreslås at de ulike håndhevingsmyndighetene som i dag håndhever regelverket nasjonalt oppnevnes som «vedkommende myndigheter» innenfor eget fagområde. Nærmere bestemt er dette Forbrukerombudet, Medietilsynet, Statens legemiddelverk og Sosial- og helsedirektoratet. Videre foreslås at Forbrukerombudet oppnevnes som «sentralt kontaktorgan».

Forordningen som sådan foreslås inkorporert i markedsføringsloven. For å tilfredsstille forordningens minimumskrav til håndhevingstiltak som skal kunne iverksettes av de vedkommende myndigheter, foreslås i tillegg endringer i markedsføringsloven, kringkastingsloven, legemiddelloven, alkoholloven og tobakkskadeloven.

Til toppen
Til dokumentets forside