Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 113 (2004-2005)

Om lov om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i straffeloven mv. (eget straffebud mot vold i nære relasjoner mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet foreslår i proposisjonen å oppheve løsgjengerloven (lov 31. mai 1900 nr. 5 om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab). I tillegg foreslås det endringer i straffeloven, straffeprosess­loven, lov om tjenesteplikt for politiet og straffegjennomføringsloven.

Hele løsgjengerloven foreslås opphevet, men departementet foreslår at to bestemmelser føres videre i andre lover. Departementet foreslår at innholdet i løsgjengerloven § 17 om ordensforstyrrelser mv. i beruset tilstand innarbeides i straffe­lovens generelle bestemmelse om ordensforstyrrelser (§ 350). Forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 4-1 annet ledd fører videre § 24. Som en følge av forslaget om å innarbeide løsgjengerloven § 17 i straffeloven § 350, foreslår departementet endringer i denne bestemmelsen. Departementet foreslår å inn­arbeide i § 350 straffebudet mot i selvforskyldt rus å forulempe eller volde fare for andre, som i dag finnes i løsgjengerloven § 17. Nytt i forhold til gjeldende rett er at bestemmelsen utformes rusnøytralt, slik at alle rusmidler regnes med. Forstyrrelser av den offentlige fred og orden eller den lovlige ferdsel begått i beruset tilstand vil etter utkastet bli omfattet av det generelle straffebudet i § 350 mot ordensforstyrrelser. Påtalen gjøres ubetinget offentlig for alle tilfeller som omfattes av § 350.

Departementet går inn for at alminnelig tigging («betling») avkriminaliseres og foreslår derfor ikke å videreføre straffebudet mot slik tigging, som i dag finnes i løsgjengerloven § 11.

Departementet foreslår en straffebestemmelse som retter seg mot vold i nære relasjoner, ved å endre det gjeldende straffebudet mot mishandling mv. i nære relasjoner (§ 219). Straffeloven § 219 rammer i dag både fysisk og psykisk mishandling, men krever i noen tilfeller at den som mishandles er ute av stand til å hjelpe seg selv på grunn av sykdom, alder eller andre omstendigheter. Det har vært noe usikkert om vilkåret etter gjeldende rett knytter seg til alle de grupper av fornærmede som bestemmelsen nevner, men Høyesterett har nylig slått fast at vilkåret ikke gjelder ektefeller/samboere og barn. I forslaget stilles det ikke lenger et slikt vilkår for noen grupper. Samtidig foreslås det at bestemmelsen forenkles og moderniseres for å legge til rette for at den kan bli mer brukt. Flere personer enn i dag, blant annet fraskilte, vil bli vernet av den nye bestemmelsen. Departementet legger til grunn at det nye straffebudet primært er det som skal brukes ved mishandling i nære relasjoner, og at bestemmelsen kun i mindre grad skal brukes i konkurrens med andre overlappende straffebud. Derfor foreslår departementet at straffe­rammen heves fra 2 til 3 års fengsel.

Departementet fremmer også forslag om å endre polititjenestepliktloven, slik at det går klart frem av ordlyden at også kvinner kan pålegges slik tjeneste.

De øvrige forslagene til endringer er av redaksjonell art.

Til toppen
Til dokumentets forside