Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 21 (2008-2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I Ot.prp. nr. 76 for 2007-2008 er det foreslått en rekke endringer i folketrygdlovens regler om innhenting av opplysninger mv. og tilbakekreving av feilutbetalinger. I Ot.prp. nr. 82 for 2007-2008 er det foreslått endringer i flere av de samme bestemmelsene i forbindelse med at behandling og utbetaling av stønad til helsetjenester overføres fra Arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet og underlagte organer. Helse- og omsorgsdepartementet valgte i sin proposisjon å relatere endringsforslagene til gjeldende folketrygdlov, og anfører i proposisjonens punkt 4 følgende begrunnelse for dette:

«I Ot.prp. nr. 76 (2007 – 2008) Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker) har Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmet forslag til endringer i flere av bestemmelsene som i denne proposisjonen foreslås endret for å hjemle overføringen av helserefusjonsområdet til Helsedirektoratet.

Departementet har i denne odelstingsproposisjonen valgt å foreslå endringer i folketrygdlovens bestemmelser slik de lyder når forslaget fremmes. Begrunnelsen er at over­føringen av helserefusjonsområdet til Helsedirektoratet kan gjennomføres uavhengig av forslagene i Ot.prp. nr. 76 (2007 – 2008).

De lovendringene som er foreslått i denne odelstingsproposisjonen, vil kunne få konsekvenser for utformingen av følgende forslag til lovendringer i Ot.prp. nr. 76 (2007 – 2008): § 21 – 3 tredje ledd, § 21 – 4 første og andre ledd, ny § 21 – 4 a første ledd, ny § 21 – 4 c andre, tredje og fjerde ledd, § 22 – 15 første, fjerde og syvende ledd og ny § 22 – 15 a første, tredje og femte ledd.»

Endringene i de aktuelle bestemmelsene i Ot.prp. nr. 82 dreier seg utelukkende om tilføyelser med sikte på at reglene, i tillegg til Arbeids- og velferdsetaten, skal kunne brukes av «Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer» (eller tilsvarende formuleringer). Et unntak er endringene som knytter seg til innkreving av feil­utbetalinger som gjelder helserefusjoner eller andre feilutbetalinger fra helsetjenesteforvaltningen. Etter gjeldende regler og etter forslagene i Ot.prp. nr. 76 skal innkreving foretas av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral etter reglene i bidragsinnkrevingsloven. Helse- og omsorgsdepartementet ønsket imidlertid å holde mulighetene åpne for at innkreving skulle foretas av et annet organ, men fortsatt med anvendelse av de tvangsmidler som bidragsinnkrevingsloven stiller til rådighet. Forslaget i Ot.prp. nr. 82 til endring i folketrygdloven § 22-15 nåværende fjerde ledd tok sikte på å holde en slik mulighet åpen.

Forslagene i Ot.prp. nr. 82 er behandlet i Innst. O. nr. 13 for 2008-2009 og vedtatt i Odelstinget og Lagtinget henholdsvis 25. november og 4. desember 2008.

Som forutsatt i Ot.prp. nr. 82, jf. sitatet ovenfor, bør de aktuelle endringene innarbeides også i forslagene i Ot.prp. nr. 76, slik at helsetjenesteforvaltningen får de beføyelser som bestemmelsene tar sikte på å gi. De berørte bestemmelser er forslagene til endringer i folketrygdloven § 21-3 tredje ledd, § 21-4 første og andre ledd, § 21-4 a første ledd, § 21-4 c andre, tredje og fjerde ledd, § 22-15 første, fjerde og sjuende ledd og § 22-15 a første, tredje og femte ledd. Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at lovforslagene endres i tråd med dette. I tillegg bør det foretas en endring i en ny bestemmelse foreslått i Ot.prp. nr. 82, folketrygdloven § 21-11 a. I denne bestemmelsen vises det til enkelte av bestemmelsene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7. Disse henvisningene bør rettes opp som følge av de endringer i den sistnevnte bestemmelsen som er foreslått i Ot.prp. nr. 76.

Det vises til lovforslaget og merknadene til de enkelte paragrafene (punkt 2).

Lovendringene foreslås å tre i kraft straks.

Det er ikke foreslått innarbeidet henvisninger til helsetjenesteforvaltningen i forslaget i Ot.prp. nr. 76 til ny § 21-4 a andre ledd i folketrygdloven om kontrollbesøk på arbeidsplasser mv. Det bør i tilfelle skje en nærmere vurdering av behovet for denne hjemmelen i forhold til helserefusjonene. Helsetjenesteforvaltningen er heller ikke aktuell i forhold til forslaget i Ot.prp. nr. 76 om utveksling av informasjon med forsikringsbransjen mv. (forslaget til ny § 21-4 b i folketrygdloven).

Endringsforslagene er avklart med Helse- og omsorgsdepartementet.

Til toppen
Til dokumentets forside