Ot.prp. nr. 23 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet foreslår en endring i utdanningsstøtteloven som innebærer at Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) gis hjemmel til, i særlige tilfeller, å delta i gjeldsordninger utenfor gjeldsordningsloven. Videre foreslår departementet at Lånekassen gis hjemmel til å ettergi lån, renter og omkostninger i den utstrekning fordringen anses som umulig å inndrive. Proposisjonen bygger på et høringsnotat utarbeidet av departementet og høringsuttalelsene til dette samt NOU 1999: 33, «Nyttige lærepenger - om utdanningsfinansieringen gjennom Lånekassen», og høringsuttalelsene til denne.