Ot.prp. nr. 24 (2007-2008)

Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger her frem forslag til forbud mot provisjon fra forsikringsselskap til forsikringsmegler, forslag om å utvide omfanget av skattefavorisert pensjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere og forslag til gjennomføring av EØS-regler som svarer til gjenforsikringsdirektivet. Videre foreslås det å ta inn en henvisning til Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger i lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettig­heter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området, for å klargjøre at også denne ordningen omfattes av loven. Det foreslås også fire mindre rettelser/presiseringer i lov om sikringsordninger for banker, forsikringsloven og verdipapirhandelloven.

Til toppen
Til dokumentets forside