Ot.prp. nr. 25 (1996-97)

Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr 101 om luftfart

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen fremmer Samferdselsdepartementet forslag til en ny paragraf i lov 11. juni 1993 nr 101 om luftfart som vil gi en særregel om minste foreldelsesfrist på 5 år for adgangen til å reise straffesak for overtredelser av luftfartsloven som avdekkes i forbindelse med undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser. Bestemmelsen foreslås inntatt som ny § 14-34.

Til toppen
Til dokumentets forside