Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 28 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.— (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)

Til innholdsfortegnelse

10 Krav om politiattest

10.1 Gjeldende rett

Et krav om politiattest ble i 2006 innført i utlendingsloven § 41 c. Det følger av første ledd at den som skal ansettes i statlig asylmottak, skal legge fram tilfredsstillende politiattest. Det følger videre at det også kan kreves politiattest fra andre som utfører oppgaver for utlendingsmyndighetene, og som har direkte kontakt med barn og unge som oppholder seg i asylmottak. Etter annet ledd skal politiattesten vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 §§192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a der den fornærmede er under 18 år. Av tredje ledd fremgår at den som er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelse som nevnt i annet ledd, er utelukket fra å utføre arbeid i asylmottak eller andre oppgaver der de har direkte kontakt med barn og unge som oppholder seg i asylmottak.

Et nærmest tilsvarende krav følger av barnevernloven § 6-10 annet ledd, som bestemmer at den som skal ansettes i en barneverninstitusjon skal legge frem tilfredsstillende politiattest. Det følger videre at det kan kreves politiattest også fra andre som utfører oppgaver for institusjonen, og som har direkte kontakt med barn og unge som oppholder seg der. Det følger videre av femte ledd at politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffeloven §§ 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 og 204a. Av sjette ledd fremgår det at den som er ilagt forelegg eller er dømt for overtredelse av de nevnte straffebud, er utelukket fra å utføre arbeid eller oppgaver som omhandlet i bestemmelsen.

Kravet om politiattest i barnevernloven er utfylt av forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattestforskriften) av 15. oktober 1999.

10.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet at det foretas tilføyelser i barnevernloven § 6-10 annet ledd og politiattestforskriften slik at det innføres samme krav om politiattest for omsorgssentrene som for institusjoner.

10.3 Høringsinstansenes syn

Det er ingen høringsuttalelser som går imot forslaget. Derimot fremgår det av enkelte høringsuttalelser at det bør innføres eller vurderes å innføre tilsvarende krav overfor verger. Moss overformynderi gir uttrykk for følgende:

«Verger/hjelpeverger er ikke ansatt ved omsorgsenteret og de utfører heller ikke oppgaver for omsorgssenteret, og er således ikke omfattet av barnevernloven § 6-10. Vår erfaring er at de fleste verger/hjelpeverger for enslige mindreårige asylsøkere engasjerer seg i oppgaven og er mye i kontakt med sitt «vergebarn». Overformynderiet har ingen hjemmel i dagens lovverk til å innhente politiattest for verger/hjelpeverger. Likevel skal overformynderiet før oppnevningen vurdere om verge/hjelpeverge er skikket. Etter vår oppfatning vil skikkethetsvurderingen kunne utføres på en mye bedre måte til beste for EMA dersom bestemmelsen ble utvidet til at også overformynderiet kunne innhente politiattest for verge/hjelpeverge.»

Overformynderiet i Eidsvoll ber på sin side om at det innføres en midlertidig hjemmel til å kreve politiattest fra hjelpeverger for enslige mindreårige asylsøkere i påvente av ny vergemålslov/lov om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere.

Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst og Utlendingsdirektoratet mener at politiattesten etter barnevernloven, på lik linje med politiattesten etter utlendingsloven, også bør omfatte straffeloven § 192 som gjelder voldtekt. Begge instanser ber derfor om at det vurderes å tilføye denne bestemmelsen i barnevernloven § 6-10. Videre ber Bergen overformynderi om at barnevernloven § 6-10 utvides til å omfatte straffebestemmelser som gjelder økonomisk kriminalitet.

10.4 Departementets vurdering

Departementet ser at det er mye som taler for et krav om politiattest overfor verger som skal oppnevnes for mindreårige asylsøkere. Vergemålsutvalget har i NOU 2004:16 Vergemål foreslått en slik bestemmelse både i sitt forslag til lov om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere og generelt i forslaget til lov om vergemål. Justisdepartementet har ansvaret for arbeidet med utformingen av ny vergemålslov, mens Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for arbeidet med å utforme regler om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere. Etter departementets syn bør spørsmålet om å innføre krav om politiattest overfor verger sees i sammenheng med, og fremmes i tilknytning til, forslag om ny vergemålslov og forslag til regler om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere.

Departementet ser også behovet for å foreta en mer helhetlig vurdering av om kravet om politiattest etter barnevernloven § 6-10 bør utvides til å omfatte andre straffebud enn de seksuelle overgrep mot barn, herunder voldtekt, som i dag er omfattet. Dette er imidlertid en vurdering som reiser mange spørsmål av både etisk, prinsipiell og praktisk karakter. Dette er videre en vurdering som bør sees i sammenheng med andre krav om politiattest overfor personer som skal ha oppgaver knyttet til barn.

En interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Barne- og likestillingsdepartementet har foretatt en helhetlig gjennomgang av krav om politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige. Arbeidsgruppen har blant annet sett på om kravene bør utvides til å omfatte andre forhold enn seksuelle overgrep mot barn, og om det bør fremmes forslag til helhetlige løsninger for ordninger med politiattest. Departementet vil avvente oppfølging av denne rapporten og deretter komme tilbake til spørsmålet om en mer helhetlig utvidelse av kravet om politiattest etter barnevernloven § 6-10. På bakgrunn av dette anser departementet det ikke nå for hensiktsmessig å fremme forslag om at straffebudet om voldtekt eller straffebud om økonomisk kriminalitet skal tilføyes i barnevernloven § 6-10.

Departementet opprettholder etter dette forslaget om at det foretas tilføyelser i barnevernloven § 6-10 annet ledd som medfører at det innføres samme krav om politiattest i forhold til omsorgssentrene som de krav som i dag stilles til institusjonene etter barnevernloven, jf. utkastet til § 6-10 annet ledd.

Endringen i barnevernloven § 6-10 annet ledd vil bli fulgt opp med tilsvarende endring i politiattestforskriften.

Til toppen
Til dokumentets forside