Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 28 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.— (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)

Til innholdsfortegnelse

7 Tilsyn

7.1 Gjeldende rett

Tilsyn med asylmottak og den enkelte enslige mindreårige som bor der, er i dag ikke lovregulert.

Det følger imidlertid av reglementet for drift av statlig mottak (Driftsreglementet), gjeldende fra 25. oktober 2006, punkt 4.1.3, at Utlendingsdirektoratet har ansvar for å føre tilsyn med at driftsoperatørene driver mottakene i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Utlendingsdirektoratet gjennomfører tilsyn i mottakene for enslige mindreårige to ganger i året. Tilsynet er i stor grad rettet mot driften av mottakene og mindre mot den enkelte beboers rettssikkerhet.

Tilsyn med barneverninstitusjoner reguleres av barnevernloven § 5-7 og forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (tilsynsforskriften) av 11. desember 2003.

Det følger av barnevernloven § 5-7 første ledd at tilsynet skal føres av fylkesmannen. Finner fylkesmannen at institusjonen drives uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette på forholdet eller å nedlegge driften, jf. annet ledd. Tredje ledd regulerer adgangen til å oppnevne tilsynsutvalg.

Tilsynsforskriften regulerer blant annet formålet med tilsynet, tilsynsmyndighetens oppgaver, tilsynsbesøkene, tilsyn ved systemrevisjon, klagebehandling og tiltak ved mangler og lignende.

I henhold til forskriften § 7 første ledd skal tilsynsmyndigheten blant annet påse at institusjonen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Videre følger det av annet ledd bokstavene a) til c) at tilsynsmyndigheten skal påse at det enkelte barn får forsvarlig og respektfull omsorg og behandling, at det får opplæring i samsvar med regelverket, at det ikke utsettes for forhold som, hensett til barnets alder, krenker dets integritet, og at dets rettigheter etter lov om barneverntjenester § 5-9 blir respektert.

7.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å gi barnevernloven § 5-7 og tilsynsforskriften tilsvarende anvendelse for omsorgssentre som for institusjoner, jf. høringsnotatets forslag til § 5A-8. Dette under henvisning til at tilsynet med barn i barneverninstitusjoner etter barnevernloven § 5-7 og tilsynsforskriften bidrar til å sikre at lover og regelverk blir fulgt, at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonene, og at de blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet.

Departementet viste til at det å gi ovennevnte regelverk tilsvarende anvendelse, blant annet vil innebære at tilsynsmyndigheten får plikt til å påse at det enkelte barn får den oppfølging som fremgår av oppfølgingsvedtaket, jf. høringsnotatets forslag til § 5A- 5 tredje ledd, jf. tilsynsforskriften § 7 første ledd.

Departementet viste videre til at det følger av tilsynsforskriften § 7 at tilsynsmyndigheten skal behandle alle muntlige og skriftlige henvendelser fra barna og deres foresatte. På tilsvarende måte som etter rettighetsforskriften, vil den foresatte i forhold til enslige mindreårige som bor på omsorgssenter, være vergen.

Departementet foreslo videre at fylkesmannens ansvar for å føre tilsyn med omsorgssentre for mindreårige skal fremgå av barnevernloven § 2-3 fjerde ledd bokstav c, på lik linje med tilsynsansvaret for barneverninstitusjoner.

7.3 Høringsinstansenes syn

Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger til ovennevnte lovforslag om tilsyn.

7.4 Departementets vurdering

Departementet opprettholder etter dette forslaget om at reglene for tilsyn med barneverninstitusjoner i barnevernloven § 5-7 med tilhørende forskrift gis tilsvarende anvendelse for omsorgssentre som for institusjoner, jf. utkastet til § 5A-7.

Departementet opprettholder videre høringsnotatets forslag om at fylkesmannens tilsynsansvar for omsorgsentrene skal fremgå av loven, på samme måte som fylkesmannens tilsynsansvar for institusjoner, jf. utkastet til § 2-3 fjerde ledd bokstav c.

Til toppen
Til dokumentets forside