Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 3 (1998-99)

Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

§ 1

Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

§ 2

Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge:

1. Europarådets konvensjon 4 november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved ellevte protokoll 11 mai 1994, med følgende tilleggsprotokoller:

a) Protokoll 20 mars 1952,

b) Fjerde protokoll 16 september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede omfattes av konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til konvensjonen,

c) Sjette protokoll 28 april 1983 om opphevelse av dødsstraff,

d) Syvende protokoll 22 november 1984,

2. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16 desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,

3. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16 desember 1966 om sivile og politiske rettigheter med følgende tilleggsprotokoller:

a) Valg fri protokoll 16 desember 1966,

b) Annen valgfri protokoll 15 desember 1989 om avskaffelse av dødsstraff.

§ 3

Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.

§ 4

De konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2, kunngjøres i Norsk Lovtidend på ett originalspråk og i norsk oversettelse.

§ 5

Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

§ 6

Loven trer i kraft straks.

Til toppen
Til dokumentets forside