Ot.prp. nr. 30 (1996-97)

Om lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Kulturdepartementet ligger ved.

Til toppen
Til dokumentets forside