Ot.prp. nr. 33 (1998-99)

Lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann mv

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann mv

Det foreslås at Fiskeridepartementet gis myndighet til å fastsette forskrifter eller treffe enkeltvedtak om opplysninger som skal gis av hensyn til trafikkavvikling, sikkerhet, miljø eller bruksforhold for øvrig i farvannet. Opplysningene skal gis av eier eller bruker av fartøy, eier, mottaker eller sender av last, samt eier av havn eller del av havn. Opplysningene skal gis til statlige eller kommunale myndigheter. Hjemmelen vil bli tatt inn i havne- og farvannslovens § 11 i en ny nr 9. Ordlyden vil få følgende formulering:

«opplysninger som eier eller bruker av fartøy, eier, mottaker eller sender av last, samt eier av havn eller del av havn skal gi til statlige eller kommunale myndigheter av hensyn til trafikkavvikling, sikkerhet, miljø eller bruksforhold i farvannet for øvrig»

Til toppen
Til dokumentets forside