Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 34 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Sosial- og helsedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere.

Videre foreslås enkelte presiseringer i lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon.

Pensjonsordningen for sykepleiere omfatter offentlig godkjente sykepleiere som er tilsatt i stilling ved kommunale, fylkeskommunale eller private helseinstitusjoner. Pensjonsordningen gir ytelser etter bestemmelser som i hovedsak svarer til reglene for Statens Pensjonskasse.

Pensjonsordningen for sykepleiere administreres av Kommunal Landspensjonskasse, og ledes av et styre på tre medlemmer. Ett medlem representerer sykepleierne og ett arbeidsgiverne. Disse styremedlemmene skal representere de interesser som deres organisasjoner har i pensjonsordningen.

Forslagene i proposisjonen i lov om pensjonsordning for sykepleiere er basert på tilråding fra styret for ordningen.

Proposisjonen bygger i stor utstrekning på Ot.prp. nr. 94 for 1998-99 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover. Der foreslås det å gjøre om etterlattepensjonene i Statens Pensjonskasse og pensjonsordningen for apotekeretaten fra såkalte brutto- til nettopensjoner.

En omlegging til netto etterlattepensjoner er etter dette nødvendig for at systemet med overføring av opptjente pensjonsrettigheter i offentlig sektor fortsatt skal kunne omfatte pensjonsordningen for sykepleiere, når det gjennomføres slike endringer i Statens Pensjonskasse. Overføringssystemet krever tilnærmet identiske ordninger.

I dag er brutto ektefellepensjon fra sykepleierordningen 60 prosent av den avdødes tjenestepensjon. Ektefellepensjonen samordnes/reduseres deretter mot folketrygd og eventuelle andre tjenestepensjoner den gjenlevende mottar, og inntektsprøves mot gjenlevendes arbeidsinntekt.

Nettopensjonen som foreslås skal være unntatt både fra samordning og inntektsprøving. Forslaget innebærer at Pensjonsordningen for sykepleiere kan utmåle og utbetale ektefellepensjon direkte som et netto tillegg til folketrygden, uten å forholde seg til pensjonistens arbeidsinntekt og eventuelle andre pensjonsytelser. For pensjonsordningen innebærer dette en vesentlig administrativ forenkling, samtidig som det for den enkelte pensjonist vil være lettere å forstå hvordan det utbetalte pensjonsbeløpet framkommer.

Det foreslås at full årlig ektefellepensjon fra pensjonsordningen for sykepleiere settes til 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag (punkt 2).

Videre foreslås at barnepensjoner fra sykepleierpensjonsordningen gjøres om fra brutto- til nettopensjonsytelser, og at ytelsene skal utgjøre 15 prosent for hvert barn. Samtidig foreslås retten til barnepensjon utvidet med to år, slik at det kan ytes barnepensjon fram til fylte 20 år (punkt 3).

Andre forslag av materiell betydning i lov om pensjonsordning for sykepleiere:

Utvidet rett til ektefellepensjon

Departementet foreslår at ektefellepensjon også kan ytes etter et medlem som gifter seg etter fylte 65 år, eller etter at medlemmet er innvilget uførepensjon. Forslaget innebærer en økonomisk trygghet uavhengig av alder og av om vedkommende er fullt yrkesaktiv eller pensjonist ved ekteskapsinngåelse. Dette er også en oppfølging av tilsvarende forslag i Ot.prp nr. 94 for 1998-99 (punkt 4).

Karenstid for rett til ektefellepensjon

Av forsikringsmessige hensyn foreslår departementet samtidig en karenstid for rett til ektefellepensjon. Det skal ikke ytes ektefellepensjon dersom medlemmet dør innen ett år etter ekteskapsinngåelse, eller ett år etter ansettelse med rett til medlemsskap i sykepleierpensjonsordningen. Begrensningen gjelder bare dødsfall som skyldes en sykdom medlemmet led av ved disse tidspunktene. Forslaget svarer til tilsvarende regler i Statens Pensjonskasse (punkt 5).

Forenklet inndriving av forfalte krav

For å forenkle pensjonsordningens arbeid med å inndrive pensjonspremie, foreslås det at forfalt premieinnbetaling til sykepleierpensjonsordningen skal være tvangsgrunnlag for utlegg. Lov om Statens Pensjonskasse har tilsvarende regel (punkt 6).

Unntak fra medlemskap

Departementet foreslår å oppheve kravet om minst 10 prosent stilling for at personer med alders- eller uførepensjon skal innmeldes i sykepleierpensjonsordningen. Dagens krav om minst 14 timers arbeid per uke for medlemskap i pensjonsordningen vil dermed gjelde både yrkesaktive og pensjonister. Samtidig foreslås det å oppheve grensen på minst 10 prosent stilling for reduksjon av løpende pensjon (punkt 7).

Aldersgrenser ved overgang til ny stilling

Det foreslås at sykepleiere som i løpet av de siste ti årene før pensjonering går over fra en stilling med aldersgrense 65 år til en stilling med 70 års aldersgrense, skal kunne beholde retten til å ta ut alderspensjon fra fylte 65 år. Tilsvarende gjelder i andre tjenestepensjonsordninger (punkt 8).

I lov om pensjonsordning for sykepleiere foreslår departementet blant annet følgende lovtekniske presiseringer og justeringer:

  • På grunn av ny lov om spesialisthelsetjenesten, foreslås sykepleierpensjonslovens omfangsbestemmelser noe omformulert (punkt 9.1).

  • Det foreslås presisert at medlemmet har plikt til å gi opplysninger om andre relevante pensjons- og trygdeytelser (punkt 9.2).

I lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon foreslås det følgende administrative justeringer og presiseringer:

  • Hjemmel for at Rikstrygdeverket i visse tilfeller kan gi inntektsopplysninger til andre administrative organer (punkt 10.2).

  • Presisering av reglene om tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon (punkt 10.3).

Til toppen
Til dokumentets forside