Ot.prp. nr. 35 (2003-2004)

Om lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

Til innholdsfortegnelse

10 Nærmere om informasjonsomfanget til og fra valutaregisteret

10.1 Innledning

Det nye systemet skal omfatte forskjellige typer grensekryssende transaksjoner; banktransaksjoner, korttransaksjoner og kontanttransaksjoner. Det skal registreres elektronisk rapportering fra finansinstitusjoner (norske banker og utenlandske banker med filial i Norge) og norske avdelinger av internasjonale kredittkortselskap. I tillegg skal inn- og utførsel av kontanter til/fra Norge med over NOK 25 000 registreres via toll- og avgiftsetaten. Også kjøp og salg av utenlandske sedler og mynt (valutaveksling) skal registreres. Dette er isolert sett ingen grensekryssende transaksjon, men også i dag meldes valutavekslinger til Norges Bank. For etterforsknings- og kontrollorganene kan dette være et avgjørende sporsted, og ordningen med rapportering av valutavekslinger foreslås derfor videreført.

Det forventes at mellom 140 og 160 virksomheter vil bli rapporteringspliktige, men dette tallet kan variere over tid. Fra de rapporteringspliktige forventes det en daglig transaksjonsmengde på 50 - 60 000 transaksjoner. I tillegg skal det månedlig rapporteres ca. 50 000 transaksjoner med aggregerte summer. Systemet vil fange opp den sporbare pengestrømmen ut og inn av Norge.

Det kreves i dag konsesjon som valutabank for å drive ervervsmessig betalingsformidling med utlandet på vegne av allmennheten. Reguleringen av adgangen til å drive betalingsformidling med utlandet er videreført i lov 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven mv. Betalingsformidling gjennom såkalt Hawala-virksomhet (som er en betegnelse på visse internasjonale nettverk for overføring av penger utenfor de ordinære banksystemene), er ulovlig virksomhet som ikke vil bli registrert i det nye registeret. Det er de legale pengeoverføringer som omfattes.

Enkelte store foretak med virksomheter i flere land benytter seg av oppgjørsordninger utenom norsk valutabank. Slike betalinger vil normalt foregå via konto i utenlandsk bank eller annen oppgjørsordning (netting, clearing eller annen mellomregningsordning) med utlending. Ved betalinger/oppgjør mellom innlending og utlending på denne måten, er den enkelte innlending (foretaket eller privatpersonen) selv rapportansvarlig overfor Norges Bank etter gjeldende BRAVO-regelverk. Rapportplikten inntrer når gjennomsnittlig saldo og/eller omsetning de siste 12 måneder overstiger NOK 100 millioner. Denne rapporteringen har vært nødvendig for Norges Banks utarbeidelse av utenriksregnskapet for Norge. Slik egenrapportering foreslås imidlertid ikke videreført i det nye valutaregisteret. Ut fra kontroll- og etterforskningshensyn vil egenrapportering ikke ha like stor verdi.

10.2 Innmelding av banktransaksjoner

For transaksjoner gjennom bankenes betalingstjenester videreføres dagens system med rapportering av samtlige overføringer. Kravene til hvilke opplysninger som skal rapporteres i det enkelte tilfellet vil i samsvar med dagens løsning være avhengig av beløpets størrelse. Det legges imidlertid opp til en forenkling av rapporteringsplikten i forhold til dagens system, ved at beløpsgrensen for når det skal rapporteres mer detaljerte opplysninger heves, og ved en vesentlig forenkling av kodene for angivelse av hva beløpet gjelder. I tillegg vil opplysninger om hva beløpet gjelder kun bli krevet ved utgående transaksjoner.

Den norske part vil identifiseres med organisasjonsnummer eller fødselsnummer, navn og adresse, mens den utenlandske part identifiseres med kontonummer, etternavn/firmanavn og adresse. Beløpets størrelse skal registreres. For transaksjoner ut av landet på over NOK 100 000 (eller tilsvarende i annen valuta) skal det registreres hva beløpet gjelder. Angivelse av hva beløpet gjelder (betalingsart) skal skje etter en liste med koder over forskjellige kategorier betalingsarter. Kategoriene vil for eksempel være kjøp/salg av varer, kjøp/salg av tjenester, leie, kjøp/salg av fast eiendom, kjøp/salg av aksjer, arv/gave og lignende. For alle transaksjoner inn i landet og transaksjoner ut av landet på under NOK 100 000 er det ikke påkrevet å registrere hva beløpet gjelder. Dersom opplysninger om betalingsart følger med en inngående transaksjon, vil den kunne registreres. De rapporteringspliktige pålegges imidlertid ikke å gjøre undersøkelser om dette dersom slike opplysninger ikke følger med.

10.3 Innmelding av korttransaksjoner

Transaksjoner foretatt med internasjonale kreditt- eller betalingskort skal registreres. Bruk av debetkort (for eksempel VISA) vil bli registrert som en korttransaksjon. Det vil bli lagt inn en beløpsgrense (NOK 25 000) for rapporteringen, slik at det ikke vil bli rapportert detaljerte opplysninger om enkelttransaksjoner under en viss sum. For alle transaksjoner under NOK 25 000 vil det bli rapportert aggregerte månedssummer. I dag er beløpsgrensen NOK 20 000. Det vil ikke være informasjon knyttet til enkelttransaksjoner i de aggregerte rapportene. For transaksjoner under NOK 25 000 vil det bli rapportert samlebeløp pr. kortnummer pr. land pr. måned. For transaksjoner over NOK 25 000 vil enkelttransaksjoner bli rapportert, og det vil da bli registrert hvilket brukersted kortet er benyttet på.

10.4 Innmelding av inn-/utførsel av kontanter

Innførsel og utførsel av kontanter med mer enn NOK 25 000 (eller tilsvarende i annen valuta) skal meldes til toll- og avgiftsetaten etter regler i tolloven. Toll- og avgiftsetaten skal sørge for at disse deklarasjonene legges inn i det nye valutaregisteret. Det vil bli registrert blant annet hvem som fører pengene inn/ut, hvor grensepasseringen finner sted og hvilket beløp som medtas. Det skal også oppgis hva beløpet gjelder.

10.5 Innmelding av valutaveksling og reisesjekker

Kjøp og salg av utenlandske betalingsmidler skal registreres. Kjøp og salg av sedler og mynt vil bli rapportert dersom beløpet overstiger NOK 5 000. Det vil bli registrert hvem som har vekslet, hvor det er vekslet og hvilket valutabeløp som er kjøpt. All kjøp av reisesjekker og innløsning av reisesjekker i banker og finansieringsinstitusjoner skal rapporteres. Bruk av reisesjekker som betalingsmidler er imidlertid liten, og med avtagende volum.

10.6 Utleveringsomfanget fra registeret

De brukerne av valutaregisteret (jf. punkt 7) som gis elektronisk tilgang til registeret, vil kunne foreta søk for å finne ønskede opplysninger. For eksempel vil det kunne søkes for å finne alle pengeoverføringer en person eller bedrift har gjort til et annet land i en bestemt periode. Som søkekriterier vil man da angi den norske partens personnummer/organisasjonsnummer, det andre landet og ønsket periode. Til de forskjellige transaksjonstypene vil det være mulig å søke ut fra flere søkekriterier, som for eksempel organisasjonsnummer/fødselsnummer, navn, land, kontonummer og beløp. Det vil bli mulig med kombinerte søk, slik at det for eksempel kan søkes i både banktransaksjoner og korttransaksjoner samtidig. Videre vil det være mulig å gjøre nye søk i resultatet fra forrige søk.

Etater som gis tilgang til opplysningene fra registeret, men ikke gjennom egen elektronisk oppkobling (f.eks. bostyrere), må bestille søket gjennom den behandlingsansvarlige.

Statistisk sentralbyrå vil kunne ha behov for store datauttrekk. Dette bestilles gjennom behandlingsansvarlig, som ordner med de aktuelle uttrekkene av opplysninger.

Til dokumentets forside