Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 36 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjons systemet VIS) mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen her fremmes det forslag om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), og likelydende endringer i den nye utlendingsloven, lov 15. mai 2008 nr. 35. Den nye loven av 2008 har foreløpig ikke trådt i kraft.

Forslaget går ut på å innføre lovhjemmel for et felles europeisk visuminformasjonssystem, Visa Information System (VIS). Bakgrunnen er at Rådet i EU sommeren 2008 vedtok to rettsakter om VIS; én Europaparlaments- og rådsforordning om etablering og bruk av selve systemet som et ytterligere virkemiddel i en effektiv migrasjonspolitikk, og én rådsbeslutning om at myndigheter med ansvar for sikkerhet i medlemslandene samt Europol på visse vilkår og til bestemte formål kan gis innsyn i opplysninger i VIS.

VIS er et system mellom Schengenlandene for utveksling av informasjon i forbindelse med behandling og avgjørelse av visumsøknader. Hensikten er bl.a. å forbedre implementeringen av Schengenlandenes felles visumpolitikk. Videre skal systemet bidra til å forenkle søknadsprosedyrer, identifikasjon og retur av personer uten lovlig opphold, avverge «visa-shopping» og forfalskning samt forebygge trusler mot medlemsstatenes indre sikkerhet. Opplysninger som er nødvendige for å behandle søknad om visum (herunder biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk), samt opplysninger om avgjørelse, annullering, tilbakekall og forlengelse, registreres i nasjonale enheter og overføres til en sentral enhet for gjensidig benyttelse av autoriserte myndigheter i alle medlemsstatene. Opplysningene skal brukes ved behandling av visumsøknader, ved grensekontrollmyndighetenes verifisering av identitet og kontroll av visumets gyldighet ved passering av de ytre Schengen grensene, ved utlendingsmyndighetenes identifisering av utlendinger uten lovlig opphold, og ved anvendelsen av rådsforordning nr. 343/2003 av 18. februar 2003 om fastsettelse av kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i en medlemsstat av en borger av et tredjeland (Dublin II-forordningen). I noen nærmere angitte situasjoner har autoriserte nasjonale myndigheter og Europol lesetilgang til VIS for å hindre, avdekke og etterforske terrorhandlinger og andre alvorlige kriminelle handlinger.

Det foreslås at det for innføring og bruk av VIS vedtas syv bestemmelser om VIS i utlendingsloven.

I et eget høringsbrev av 17.10.2008 har departementet fremmet forslag til nye og skjerpede regler om sikret underhold i saker om familieinnvandring i samsvar med det som ble varslet i Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) om ny utlendingslov. Fordi det er ønskelig å innføre regler om skjerpet underholdskrav allerede i gjeldende forskrift, fremmer departementet forslag til en endring av gjeldende utlendingslov § 9, for å sikre at det ikke skal oppstå tvil om at det er hjemmel for slik forskriftsregulering. Videre fremmer departementet forslag om at utlendingsmyndighetene skal kunne innhente opplysninger fra sosialtjenesten om hvorvidt referansepersonen i Norge har mottatt økonomisk sosialhjelp det siste året, jf. den bestemmelsen om dette som Stortinget har vedtatt i utlendingsloven 15. mai 2008 nr. 35.

For øvrig fremmes det forslag til oppretting av enkelte feilhenvisninger i §§ 92 og 94 i 2008-loven.

I kapittel 9 i proposisjonen er det redegjort for at departementet vil foreslå forskrifter om en begrenset ordning med bruk av bankgarantier i visumsaker, jf. anmodningsvedtak nr. 282 av 17. mars 2005 om å utrede bruk av bankgarantier i visumsammenheng.

Til toppen
Til dokumentets forside