Ot.prp. nr. 42 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sosialdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader. Forslagene om endringer i tobakksskadeloven hører under Helsedepartementets ansvarsområde, og fremmes med tilslutning fra Helsedepartementet.

I kapittel 2 legges det fram et forslag om hjemmel for innføring av en administrativ reaksjon i form av pålegg om retting og tvangsmulkt, for å effektivisere håndhevingen av forbudet mot reklame for alkohol og tobakk, og merkebestemmelsene for tobakk. Forslaget berører både Sosialdepartementets og Helsedepartementets ansvarsområder. Helsedepartementet vil for øvrig orientere om at det vil bli foreslått flere endringer i tobakksskadeloven som følge av implementering av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF. En Odelstingsproposisjon med forslag til lovendringer vil bli oversendt Stortinget i løpet av vårsesjonen 2002.

I kapittel 3 foreslås en ny og forenklet ordning for tillatelse til tilvirkning av øl og vin for skjenking i egen virksomhet. Ordningen innebærer et begrenset unntak fra hovedregelen om at tilvirkning av alkohol krever statlig tilvirkningsbevilling. Forslaget berører kun Sosialdepartementets ansvarsområder.

I kapittel 4 foreslås en ny og forenklet ordning for tillatelse til innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking eller salg i egen virksomhet, og en meget begrenset rett til innførsel for AS Vinmonopolet. Ordningen innebærer et begrenset unntak fra hovedregelen om at alkoholholdig drikk bare kan innføres av innehaver av statlig engros- eller tilvirkningsbevilling. Forslaget berører kun Sosialdepartementets ansvarsområder.

Alkoholloven har som formål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholforbruk kan innebære. Lovens bevillingssystem er et meget viktig forebyggende virkemiddel rettet mot tilbudssiden, som gjør det mulig å regulere tilgjengeligheten og kontrollere omsetningen av alkoholholdig drikk. Forslagene i kapitlene 3 og 4 om å gi tillatelse til tilvirkning av øl og vin for skjenking i egen virksomhet eller til innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking eller salg i egen virksomhet, representerer ikke noe unntak fra bevillingssystemet, og betyr ikke økt tilgjengelighet for forbruker. Systemet er bygget opp slik at det følger vareflyten fra innførsel og tilvirkning (som krever statlig bevilling) til salg eller skjenking (som krever kommunal bevilling), d.v.s. til varen er omsatt til forbruker. Forslagene representerer en modernisering og en forenkling innenfor bevillingssystemet ved at det kan gis en utvidet bevilling fra én bevillingsmyndighet i de tilfellene hvor en innehaver av skjenke- eller salgsbevilling også ønsker å produsere for eller importere til egen virksomhet.

I tillegg foreslår Sosialdepartementet en endring i overskriften til alkoholloven § 3A-9. Endringen innebærer ingen realitetsendring. Endringen er derfor bare kommentert i merknadene til de enkelte bestemmelser, jf. kapittel 6.1.

Forslagene i kapittel 2 og 3 er, med de unntak som er presisert nedenfor i dette kapittel, identiske med de forslag som ble lagt fram i Ot.prp. nr. 100 (2000-2001). Disse forslagene rakk ikke å bli behandlet av Stortinget i 2000-2001-sesjonen og legges derfor fram på nytt.

Med bakgrunn i at Rusmiddeldirektoratet og Statens tobakksskaderåd fra 1. januar 2002 er integrert i det nyopprettede Sosial- og helsedirektoratet, er forslaget i kapittel 2 endret slik at det ansvar som i Ot.prp. nr. 100 (2000-2001) var foreslått lagt til henholdsvis Rusmiddeldirektoratet og Statens tobakksskaderåd, nå er foreslått lagt til Sosial- og helsedirektoratet.

I prosessen med å integrere forslaget i kapittel 4 med forslaget i kapittel 3, har det videre vært nødvendig å foreta enkelte endringer i det forslag til lovendringer i alkoholloven som ble presentert i Ot.prp. nr. 100 (2000-2001). Endringene er kun av lovteknisk art, og innebærer ingen realitetsendringer. Endringene berører Sosialdepartementets ansvarsområde.

Til toppen
Til dokumentets forside