Ot.prp. nr. 48 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Olje- og energidepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i lov 29. november 1996 nr. 72. om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven). Forslagene omfatter:

  • En ny bestemmelse om tidligere rettighetshavers subsidiære ansvar for disponeringsforpliktelser (§ 5-3)

  • Endringer av lovens bestemmelse om andres bruk av innretninger, herunder en ny bestemmelse som gir departementet hjemmel til å pålegge bruk av andres innretninger i forbindelse med behandling, transport og lagring av CO2 (§ 4-8)

  • En ny bestemmelse som gir departementet myndighet til å pålegge seismikkfartøy å bruke satelittsporingsutstyr (§ 10-18)

  • Endringer på enkelte punkter som vil gjøre at underliggende forskriftsverk og praksis reflekteres bedre i lovens systematikk og ordlyd (§§ 2-3, 3-9 tredje ledd og 9-3)

Til toppen
Til dokumentets forside