Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 49 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslaget

I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 1997 vedtok Stortinget følgende, jf Innst S nr 295 (1996-97):

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om regler for rentefastsettelse for studielån i Statens lånekasse for utdanning i tråd med innstillingen fra Statsbankutvalget (NOU 1995:11) med sikte på ikrafttredelse fra 1. januar 1998.»

I samsvar med dette ble det i St prp nr 1 (1997-98) lagt fram forslag om et markedsbasert utlånssystem med flytende rente i Statens lånekasse for utdanning med virkning fra 1. januar 1998. Det ble lagt til grunn at renten i det nye systemet med flytende rente skal regnes etter renten på 0-3 måneders statssertifikat med et tillegg på 1 prosentpoeng til dekning av m a administrasjonskostnader og tap. Renten skal reguleres hvert kvartal. Videre ble foreslått at låntakerne skulle tilbys valg mellom fast og flytende rente i løpet av 1998. Finansdepartementet varslet i brev 17. oktober 1997 til finanskomiteen at muligheten for å velge fast rente vil bli innført når Lånekassen har foretatt de nødvendige systemendringer.

Stortinget gav ved behandlingen av statsbudsjettet for 1998 den 10. desember 1997 sin tilslutning til forslaget. Departementet legger til grunn at det skal innføres adgang til å velge fast rente når Lånekassen har foretatt de nødvendige systemendringer.

Etter lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter, § 7 siste setning fastsetter Kongen rentesatsen for lån. Det ble derfor etter stortingsvedtaket fastsatt rente i samsvar med de nye reguleringsprinsippene, for første kvartal 1998 ved kgl res 19. desember 1997.

Til toppen
Til dokumentets forside