Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 49 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

3 Behovet for endring

Stortingsvedtaket forutsetter at renten kan endres hvert kvartal og framgangsmåten ved endringer av renten skal være som følger: Studielånsrenten skal regnes etter renten på 0-3 måneders statssertifikat med et tillegg på 1 prosentpoeng til dekning av m a administrasjonskostnader og tap.

Det er behov for å varsle kundene i Lånekassen i god tid før renteendringen skal gjelde og renteendringen må derfor kunne fastslås raskt når forutsetningene for endring er oppfylt. Dette tilsier en mer fleksibel beslutningsform enn fastsettelse gjennom Kongelig resolusjon. I og med at selve vedtaket om ny rente vil følge direkte av en fastsatt beregningsmåte, vil det heller ikke være behov for at vedtaket gjøres i resolusjonsform.

Departementet legger til grunn at rentefastsettelse heretter kan skje med grunnlag i en fastsatt forskrift, på linje med det som er vanlig når det gjelder andre vedtak om tildeling og tilbakebetaling av støtte i Lånekassen. Departementet bør fastsette en forskrift for hvordan renten skal fastsettes, slik at selve renteendringen kan bestemmes av Lånekassens styre. I første omgang bør denne forskriften bare hjemle fastsettelse av flytende rente.

Når utredningsarbeidet vedrørende en alternativ fastrente er kommet lengre, vil departementet legge fram utkast til forskrift som regulerer hvordan denne skal fastsettes. Departementet tar sikte på at Stortinget vil bli forelagt hovedprinsippene før forskriften blir fastsatt.

På denne bakgrunn foreslås det at lovendringen innfører hjemmel for departementet til å fastsette forskrift om fastsettelse av nye rentesatser.

Til toppen
Til dokumentets forside