Ot.prp. nr. 49 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et forslag til endring i § 23 i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Forslaget innebærer at det etableres en generell formulering i kulturminne­loven om at det ikke uten tillatelse må føres ut av landet kunst eller kulturmateriale som har stor betydning for bevaring, forskning eller formidling av kulturarv, kunst og historie i Norge. Gjennom­føringen av reglene og hvilke typer materiale og gjenstander det gjelder vil bli nærmere regulert i forskrift.

Det legges også frem forslag til endring i § 28 om rette myndighet etter loven. Forslaget fremmes i samråd med Miljøverndepartementet som er ansvarlig departement for denne bestemmelsen.

Til toppen
Til dokumentets forside