Ot.prp. nr. 57 (2003-2004)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sosialdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

I proposisjonen foreslås en materiell endring samt lovtekniske justeringer med sikte på klargjøring og forenkling. Endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Forslagene gjelder:

 • Lovteknisk justering i § 8-24 om retten til å nytte egenmelding etter avbrudd av arbeidsforhold (punkt 2)

  Endringen er en konsekvens av at opptjeningstiden for rett til sykepenger er utvidet fra to til fire uker.

 • Utbetaling av rehabiliteringspenger ved overføring av sak fra trygdekontoret til Aetat (punkt 3)

  For å unngå stans i løpende ytelser når en sak skal overføres til Aetat, foreslås det at rehabiliteringspenger kan utbetales i en begrenset periode når saken er til behandling i Aetat for vurdering av yrkesrettet attføring.

 • Lovtekniske presiseringer i bestemmelser om uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad (punkt 4):

  • Klargjøring av at det påløper ny ventetid for rett til friinntekt ved forhøyelse av uføregraden.

  • Inntektstak for mottakere av tidsbegrenset uførestønad reguleres i uførekapitlet. Henvisningen til rehabiliteringskapitlet utgår.

  • Presisering av reglene om etterbetaling av tidsbegrenset uførestønad.

 • Oppdatering av innholdsfortegnelsene i kapitlene 22 og 25 (punkt 5, merknader til de enkelte paragrafene i lovforslaget)

Til toppen
Til dokumentets forside