Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 58 (2001-2002)

Om lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet foreslår i proposisjonen flere lovendringer for å bekjempe ulovlig bruk av våpen.

For det første fremmes det forslag til endringer i politiloven for å utvide adgangen til visitasjon etter våpen. Departementet foreslår en ny § 7 a, som skal videreføre den midlertidige bestemmelsen i politiloven § 10 a om visitasjon av personer. Forslaget til § 7 a gir på nærmere vilkår politiet adgang til å visitere personer og kjøretøy på utsatte steder og til tider hvor det erfaringsmessig er fare for konflikter som kan medføre bruk av våpen. Politiloven § 10 a foreslås opphevet.

Videre foreslås det å presisere politiloven § 7 annet ledd, slik at det uttrykkelig fremgår at politiet også har adgang til visitere personer og kjøretøy som ledd i håndhevelsen av den offentlige ro og orden.

For det andre foreslår departementet endringer i straffeloven. Strafferammen i henholdsvis straffeloven § 352 a og § 385 foreslås økt fra bøter eller fengsel inntil 3 måneder til bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Straffeloven § 352 a rammer den som bærer kniv på offentlig sted, mens § 385 rammer den som griper til kniv under slagsmål. Økt strafferamme vil gi mulighet til å pågripe og eventuelt varetektsfengsle den som overtrer et av straffebudene.

Departementet foreslår også å endre straffeloven § 161 om ulovlig anskaffelse av sprengstoff mv. til også å omfatte skytevåpen og ammunisjon. Den som anskaffer, tilvirker eller oppbevarer skytevåpen eller ammunisjon i den hensikt å begå en forbrytelse, kan i så fall straffes med fengsel inntil 6 år, og under særdeles skjerpende omstendigheter med fengsel inntil 10 år. Forslaget har også prosessuelle virkninger, blant annet vil det bli adgang til teknisk sporing, dvs. adgang til å plassere peileutstyr på gjenstander for å følge våpnene.

Forslagene må ses i sammenheng med forslagene om lovtiltak mot terrorisme, som vil bli fremmet i en egen proposisjon våren 2002. Forslagene må også ses i sammenheng med at Kongen i statsråd 6. juli 2001 oppnevnte et utvalg for å gjennomgå de gjeldende reglene om hvilke metoder politiet kan benytte i sin forebyggende virksomhet, og vurdere om det er behov for en nærmere lovregulering. Dette utvalget vil på mer generell basis vurdere hvilke metoder politiet skal kunne ta i bruk for å forebygge kriminalitet.

Til toppen
Til dokumentets forside