Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 6 (1999-2000)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1999)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sosial- og helsedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i

 • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v. (bidragsinnkrevingsloven)

 • lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

 • lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholding drikk m.v. (alkoholloven)

Forslagene i Del I gjelder materielle endringer som delvis er knyttet til budsjettforslaget for 2000:

 • Kravet til minsteinntekt for rett til sykepenger fra folketrygden senkes fra 125 til 50 prosent av grunnbeløpet (G). Endringen medfører en gjeninnføring av tidligere minsteinntektsgrense (punkt 2)

 • Innstramming i vilkårene for grunnstønad til telefon. Endringen innebærer at grunnstønad til telefonhold bare skal ytes i særlige tilfeller (punkt 3)

 • Frivillig førstegangstjeneste skal likestilles med pliktig førstegangstjeneste ved beregning av framtidige pensjonspoeng i forbindelse med uførepensjon. Formålet er at både kvinner og menn skal være omfattet av disse beregningsreglene (punkt 4)

 • Stønad til dialyse- og oksygenbehandling kan gis under midlertidig opphold i utlandet. Formålet er at personer med vedvarende og regelmessig behov for slik behandling skal få dekket nødvendige utgifter til dette også under opphold utenfor EØS-området (punkt 5)

 • Oppheving av arbeidsgivers rett til refusjon fra folketrygden for omsorgspenger når arbeidstakeren er kronisk syk. I de tilfeller hvor arbeidstakeren lider av en kronisk sykdom som gir arbeidsgiver rett til refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal ikke lenger arbeidsgiveren være fritatt fra plikten til å yte omsorgspenger når arbeidstakeren er fraværende fra arbeid på grunn av tilsyn med syke barn (punkt 6)

 • Rett til rehabiliteringspenger under aktivisering og arbeidstrening hos annen enn egen arbeidsgiver i særskilte tilfeller. Formålet er å gi mulighet for større fleksibilitet i noen av de tilfeller hvor behandlingsapparatet eller brukeren selv har skaffet arbeidstreningsplass (punkt 7)

 • Trygdeetaten gis hjemmel til å kreve at arbeidsgivere og andre med en yrkesmessig forbindelse med etaten oppretter en bankkonto med sikte på mottak av utbetalinger fra etaten. Formålet er å dekke praktiske behov i forbindelse med utbetalinger (punkt 8)

 • Utvidet adgang til å fravike bestemmelsene i folketrygdloven i forbindelse med forsøksvirksomhet. Formålet er å gi adgang til forsøk med egenmeldt sykefravær, og adgang for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi til å behandle pasienter uten henvisning fra lege, og sykmelde dem for en kortere periode (punkt 9)

 • Fastsettelse av lønnen til administrerende direktør for Vinmonopolet skal ikke lenger fastsettes av departementet, men av Vinmonopolets styre (punkt 10)

Forslagene i Del II gjelder lovtekniske justeringer og klargjøring av praksis:

 • Klargjøring av bestemmelsen om når ny arbeidsgiverperiode inntrer etter at sykepenger har vært utbetalt i en full arbeidsgiverperiode. Formålet er å presisere at fritak fra ny arbeidsgiverperiode bare gjelder ved sykdomstilbakefall innen 16 dager etter at arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet (punkt 11)

 • Klargjøring av at hjemmelen i alkoholloven til å gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og kontinentalsokkelen også omfatter Jan Mayen (punkt 12)

Til toppen
Til dokumentets forside